30 nov 2012 18:16

Bevordering van personeelsleden van de Federale Gerechtelijke Politie tot de graad van politiecommissaris

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet legt de ministerraad een koninklijk besluit voor dat de bevordering van personeelsleden van de Federale Gerechtelijke Politie tot commissaris regelt. Het ontwerp dat de ministerraad goedkeurt, legt een eenduidige benoemingsdatum vast.

De personeelsleden 2c van de voormalige Federale gerechtelijke Politie (Algemene directie gerechtelijke politie) die op 1 april 2012, de uiterste datum van de bevorderingsprocedure, nog niet zijn benoemd, zullen op die datum worden benoemd op voorwaarde dat ze geen evaluatie onvoldoende verkregen. Het gaat om 49 hoofdinspecteurs.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van state voorgelegd. 

kb tot uitvoering van art. XII.VII.18, §3, van het kb van 30 maart 2001 houdende het gerechtelijk statuut van het personeel van de federale politie.