12 apr 2020 13:47

Bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van de federale overheid in het kader van de gezondheidscrisis als gevolg van het coronavirus COVID-19

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed met bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van de federale overheid in het kader van de gezondheidscrisis als gevolg van het coronavirus COVID-19.

De gezondheidscrisis heeft gevolgen voor de werking van de federale diensten, die vertraagd of zelfs stilgelegd worden. Dit heeft een impact op de werkorganisatie van de personeelsleden. Het ontwerp neemt bijzondere reglementaire maatregelen om deze problemen aan te pakken en dus te voldoen aan de dringende personeelsbehoeften.

Het ontwerp schort eerst en vooral alle dwingende termijnen op die nadelig kunnen zijn om de procedures binnen de vereiste termijnen te behandelen en de naleving van de termijnen voor de personeelsleden te garanderen. Het breidt ook de tegemoetkoming in de kosten voor vervoer tussen woon- en werkplaats tijdelijk uit naar de personeelsleden die zich moeten verplaatsen om naar de werkplaats te komen tijdens de crisisperiode. Het zorgt ten slotte voor arbeidsherverdelende maatregelen of specifieke maatregelen voor terbeschikkingstelling om te voldoen aan de dringende behoeften op het vlak van personeel. Deze maatregelen treden in werking vanaf 18 maart 2020 en zijn beperkt in tijd.

Het ontwerp wordt voor syndicale onderhandeling voorgelegd aan het Comité B, en gaat nadien ter advies naar de Raad van State.