30 mrt 2018 19:29

Coherentie in de aanduiding van leden van het college van de fiscale bemiddelingsdienst van de FOD Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de aanduidingsmethode van leden van het college van de fiscale bemiddelingsdienst van de FOD Financiën.

Het ontwerp voorziet, in het geval van vernietiging van de aanduiding van een of meerdere leden door de Raad van State, dat de aanduiding van het andere lid of de andere leden, die niet werd vernietigd, ambtshalve wordt verlengd tot de einddatum van de aanduiding van het nieuwe lid of de nieuwe leden. Indien de aanduiding van het nieuwe lid of de nieuwe leden, die aanleiding gaf tot de ambtshalve verlenging, wordt vernietigd door de Raad van State, eindigen de ambtshalve verlengingen op de datum van de notificatie van het vernietigingsarrest.

Om stabiliteits- en coherentieredenen heeft het ontwerp als doel er maximaal naar te streven dat de mandaten van de leden van het college op dezelfde datum eindigen, zodat een voltallig nieuw college kan worden aangeduid. In het licht van de huidige politiek van langer werken, wordt ook de leeftijdsgrens van 65 jaar waarop het mandaat van rechtswege eindigt, opgeheven.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV)