05 okt 2017 11:46

De Europese Commissie stelt meer tijd voor ouders en mantelzorgers voor en een betere betaling. Een stimulans voor mannen om meer zorgtaken op te nemen.

De Raad vindt het voorstel van Richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven een positief initiatief van de Europese Commissie. Het beantwoordt aan de vele moeilijkheden die werknemers, werkneemsters, vaders, moeders en meeouders en mantelzorgers vandaag ondervinden om werk en gezin te combineren.

In april 2017 stelde de Europese Commissie een voorstel van Richtlijn voor betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven. Zo geeft de Commissie uitvoering aan één facet van een Europese pijler van sociale rechten en wil ze het sociaal gelaat van Europa benadrukken.

Tevens geeft de Commissie hiermee gehoor aan de steeds luider klinkende vraag naar betere omkadering en regeling voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven.

De Richtlijn heeft als algemene doelstelling de verbetering van de arbeidsparticipatie van vrouwen en de gelijkheid man-vrouw waarborgen wat betreft toegang tot en behandeling op de arbeidsmarkt. De aanpassing en modernisering van het EU-rechtskader zal aan ouders de kans geven om werk en hun zorgtaken beter te combineren. Het vaderschapsverlof van 10 dagen wordt een recht op Europees niveau, de 4 maanden ouderschapsverlof wordt een individueel recht voor moeders en vaders met stimulans voor mannen om er van gebruik te maken, een recht op flexibele werkregeling  tot kinderen de leeftijd van 12 jaar hebben en voor het eerst wordt op Europees niveau voorzien in een zorgverlof van 5 dagen per jaar. De arbeidsvoorwaarden en de sociale zekerheidsrechten tijdens de opname van de verlofstelsels worden gegarandeerd. Er komt een verbod op discriminatie wegens opname van verlofstelsels.

Concreet betekenen deze voorstellen meer gendergelijkheid op de werkvloer en het bevorderen van ouderschap als een gedeelde verantwoordelijkheid . Eenvoudig gesteld: als mannen meer zorgtaken opnemen, komt er meer tijd vrij voor vrouwen om actief te zijn op de arbeidsmarkt. Ze dienen minder over te gaan tot systemen van deeltijds werk om werk en gezin te kunnen combineren. Dit heeft een positief effect op hun carrièreperspectieven, op de loonkloof en op de pensioenkloof. 

Ook de Lidstaten hebben er baat bij want zij kunnen op die manier de 370 miljard euro benutten die ze vandaag mislopen door de arbeidsparticipatiekloof tussen vrouwen en mannen. De ondernemingen van hun kant kunnen een beter kwalitatief HR-beleid voeren en talentvolle medewerkers aantrekken en behouden.

De Raad kijkt uit naar de goedkeuring van de Richtlijn door de lidstaten.

Advies n° 153 van de Raad van de Gelijke Kansen voor vrouwen en mannen van 8 september 2017.


Contact:
Annemie Pernot: 0479/99.58.71
Mieke Quintens: 02/233.40.83
www.raadvandegelijkekansen.be