02 dec 2020 14:17

Wordt de federale regering feministisch?

De Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen heeft het regeerakkoord en de beleidsverklaringen van de ministers en de staatssecretarissen onderzocht vanuit genderperspectief in zijn advies van 26 november 2020.

De Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen heeft het regeerakkoord en de beleidsverklaringen van de ministers en de staatssecretarissen onderzocht vanuit genderperspectief in zijn advies van 26 november 2020. Voor de volledige tekst zie http://www.raadvandegelijkekansen.be/nl/adviezen.

De Raad stelt vast dat de regering het beginsel van gendermainstreaming toepast door de gelijkheidsdimensie tussen mannen en vrouwen in de meeste beleidsdomeinen te integreren. De ministers willen discriminaties voorkomen door het beter benutten van de Regelgevingsimpactanalyse (RIA’s), waarvan gendertest deel uitmaakt. De Raad dringt erop aan dat de kwaliteit van deze analyses zou verbeteren. Enkel op die manier kunnen de analyses een echte steun zijn voor het beleid.

Er is zeker de wens om de ongelijkheden te verminderen, maar het blijft erg vaag, zonder termijn voor de uitvoering ervan en vaak gelinkt aan de woorden “in de mate van het mogelijke”. Vele voorstellen worden het onderwerp van voorbereidende studies (splitting, vermogensongelijkheid, ...) voor de inhoudelijke invulling van de latere plannen (armoede, pensioenen, welzijn en stress, veiligheid, geweld,). De Raad zal waakzaam blijven toekijken op de uitvoering ervan, zowel wettelik als in de praktijk. De Raad is bereid zijn expertise te leveren over alle onderwerpen die van invloed kunnen zijn op het bereiken van gelijkheid tussen mannen en vrouwen, zoals werkgelegenheid, het evenwicht tussen werk en privéleven, de loonkloof, de sociale zekerheid en de sociale bijstand, het statuut van kwetsbare groepen, de strijd tegen geweld op vrouwen.   

De Raad betreurt ten zeerste dat bepaalde kwesties niet door de regering worden behandeld. Kwesties waarover de Raad adviezen en aanbevelingen heeft uitgebracht, al vele jaren en met volharding. Geen woord over de onvrijwillige deeltijdse arbeid die gevolgen heeft voor de werkgelegenheid van vrouwen, noch over een collectieve arbeidsduurverkorting. De individualisering van de socialezekerheidsrechten komt niet aan bod, hoewel er wel al minder verwezen wordt naar het begrip gezinshoofd, noch een herziening van de personenbelasting.

De helft van de leden van deze regering zijn vrouwen. Er wordt op hen gerekend om de beloftes waar te maken, meer zelfs, dat het "maatschappelijk middenveld” wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het besluitvormingsproces, tenminste wordt geraadpleegd.

Contactpersonen:
Dominique De Vos,
domie.devos@outlook.com
Annemie Pernot, annemie.pernot@skynet.be

De RGK opgericht in 1993, is een adviesorgaan met een brede representatieve samenstelling en van het maatschappelijk middenveld is. http://www.raadvandegelijkekansen.be