14 jan 2019 07:46

De federale Ombudsman pleit voor meer rechtvaardige invordering van fiscale schulden

De meeste mensen betalen hun belastingen op tijd, maar de federale Ombudsman krijgt jaarlijks ongeveer 200 klachten van mensen die hun belastingen wel willen betalen, maar voor wie dat niet lukt. De federale Ombudsman onderzocht de manier waarop de fiscus zijn geld terughaalt bij burgers met betalingsmoeilijkheden. Het onderzoeksverslag, dat overhandigd werd aan de FOD Financiën, aan de minister van Financiën en aan het Parlement, bevat 20 aanbevelingen in drie thema’s:

 

  1. Pas de procedures van afbetalingsplannen aan

De betalingscapaciteit van burgers met betalingsmoeilijkheden wordt forfaitair berekend. Ze houdt geen rekening met hun werkelijk beschikbare budget of andere financiële verplichtingen zoals de huur of een hypotheeklening. Voor sommige belastingbetalers zoals arbeiders, uitzendkrachten en parttimewerkers  is de ingehouden bedrijfsvoorheffing systematisch te laag, wat het risico op overmatige schuldenlast verhoogt.

  1. Voer een gedragscode voor invordering in

Het onderzoek wijst uit dat de prestatiedoelstellingen die aan de ontvangers worden opgelegd er toe leiden dat sommigen de richtlijnen te strikt toepassen.  Sommige vervolgingen,  zeker via gerechtsdeurwaarders, zijn niet nodig en verergeren de financiële situatie van burgers met schulden. De geëiste bedragen zijn soms zo hoog dat mensen minder overhouden dan het leefloon. De FOD Financiën heeft onvoldoende instrumenten om de deurwaarders te monitoren, waardoor die niet worden  aangespoord om de kosten zo laag mogelijk te houden.

  1. Verbeter de toegankelijkheid en de communicatie

De diensten van de FOD Financiën zijn ingewikkeld georganiseerd en blijven moeilijk telefonisch bereikbaar. Daardoor worden burgers die niet goed kunnen lezen of schrijven of geen e-vaardigheden hebben, uitgesloten. Over het algemeen zijn burgers onvoldoende geïnformeerd over hun rechten. Er is ook een specifieke benadering nodig voor mensen in een kwetsbare situatie of in armoede.

 

Guido Herman, federaal Ombudsman: We vragen een overheid die burgergericht werkt en zo rechtvaardig mogelijk de fiscale schulden int. Wat we zeker moeten voorkomen is dat burgers die willen, maar niet kunnen betalen en het al moeilijk hebben, nog verder in de problemen komen. Want dat  gaat ook ten koste van de hele maatschappij. Onze aanbevelingen dienen om de belangen van de staat en de burgers met betalingsmoeilijkheden beter in evenwicht te brengen.”

 

www.federaalombudsman.be