15 mrt 2012 17:16

De Federale Regering engageert zich voor de interuniversitaire attractiepolen

Tegen alle verwachtingen had de Regering in lopende zaken, in juni 2011, het principe goedgekeurd van de lancering van fase VII van de Interuniversitaire attractiepolen (IUAP). Dit onderzoeksprogramma is het laatste dat aan onderzoekers uit het hele land de mogelijkheid biedt om samen te werken in alle wetenschapsgebieden. Het gaat bovendien om fundamenteel onderzoek.

De onderhandelingen over de initiële begroting hadden nochtans twijfels doen ontstaan over de mogelijkheid tot financiering van deze fase, hoewel reeds 82 voorstellen onderworpen waren aan een selectieprocedure en meer dan 300 experten betrokken waren bij de evaluatie van de wetenschappelijke kwaliteit van deze voorstellen.

Opnieuw, en in weerwil van een zeer ongunstige budgettaire context, is BELSPO verheugd te constateren dat zijn nieuwe Minister, Paul MAGNETTE, de nodige budgettaire middelen heeft kunnen bekomen, zowel voor vastleggingskredieten (financiering van contracten voor 5 jaar) als voor vereffeningskredieten (middelen nodig voor de betalingen dit jaar).

Globaal genomen werd 156.530.000 EUR bekomen voor de voortzetting van dit programma tussen 2012 en 2017.

Als voorzitter van Federaal Wetenschapsbeleid verheug ik me over deze beslissing. Ze laat aan de Belgische universiteiten en aan de federale wetenschappelijke instellingen toe om lopend onderzoek verder te zetten of nieuwe acties te ondernemen, waarin dus onderzoekers uit de verschillende gemeenschappen van ons land samenwerken.

De Interuniversitaire Attractiepolen willen netwerken ondersteunen die hun uitmuntendheid in fundamenteel onderzoek aantonen en die deel uitmaken van internationale netwerken. Tot nu ging het om 44 netwerken, samengesteld 324 teams. 5.000 onderzoekers zijn hierbij betrokken waarvan 550 rechtstreeks gefinancierd door dit programma. Elk netwerk bestaat uit tenminste 4 partners uit het Noorden en het Zuiden van ons land. Elk jaar getuigen meer dan 2.000 wetenschappelijke publicaties van het uitzonderlijke werk van deze netwerken die tal van Europese landen ons benijden. Sinds 1987, jaar waarin de IUAP werden opgericht, zijn deze inderdaad uitgegroeid tot een voorbeeld, op internationale en meer bepaald Europese schaal, van organisatie van fundamenteel onderzoek. Tergelijkertijd zijn de resultaten van dit onderzoek een bepalende factor in de economische en sociale ontwikkeling van ons land.

Contact


Dr Philippe METTENS
Voorzitter van Federaal Wetenschapsbeleid
+32 475 71 80 63