08 nov 2023 16:11

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid geeft groen licht aan het Interfederaal Plan geïntegreerde zorg

Vandaag keurde de IMC Volksgezondheid een protocolakkoord goed over het Interfederaal Plan voor geïntegreerde zorg. Met dit plan geven de verschillende ministers van Volksgezondheid en Welzijn het startschot voor een duurzaam en beter gecoördineerd beleid inzake geïntegreerde zorg in ons land.  De scheiding tussen welzijns- en gezondheidszorg verdwijnt. Elke actor die betrokken is bij de zorg voor een specifieke persoon werkt samen met de andere actoren rond de persoon in kwestie in een multidisciplinair team. Deze teams bieden een heel scala aan zorg aan, dat is aangepast aan de patiënt maar ook aan de buurt waarin mensen wonen.

De nood aan een ambitieus interfederaal plan voor geïntegreerde zorg werd eerder al uitgesproken door de verschillende ministers, en werd enkel maar verder in de verf gezet tijdens de afgelopen COVID-19 crisis. Ook het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) benadrukte recent nog het belang van een gedeeld beleidskader en een versterkte coördinatie tussen de verschillende overheden op vlak van geïntegreerde zorg (KCE Reports 359A, 2022).

Het Interfederaal Plan waarvoor vandaag het startschot wordt gegeven, bouwt op 8 concrete afspraken waarin samenwerking centraal staat. Er wordt een structurele interfederale samenwerking opgezet over  geïntegreerde zorg tussen de federale overheid en de deelstaten, waarbij een nauwe samenwerking is voorzien met de topambtenaren van de verschillende betrokken administraties. Om ervoor te zorgen dat geïntegreerde zorg ook echt  ingang kan vinden in de dagelijkse praktijk, zal worden voorzien in ondersteuning, zowel vanuit de federale overheid als de deelstaten, voor concrete opdrachten die worden opgenomen door locoregionale samenwerkingsverbanden (het zogenaamde ‘meso-niveau’). In Vlaanderen gaat het hierbij over de zorgraden die actief zijn in de eerstelijnszones. In Wallonië, Brussel en de Duitstalige gemeenschap gaat het over samenwerkingsverbanden die momenteel nog volop in ontwikkeling zijn, zoals de ‘organisations locorégionales de santé’ (in Wallonië) en de ‘bassins d’aide et de soins’ (in Brussel). Opdrachten die in aanmerking zouden kunnen komen voor ondersteuning omvatten bijvoorbeeld populatiemanagement, gezondheidspromotie en preventie, empowerment, digitale ondersteuning (bv. In de vorm van tools), enz. 

Concreet spreken de ministers binnen dit protocol af dat de federale overheid met elke deelstaat overeenkomsten zal sluiten om te voorzien in de organisatie en de financiering van gezamenlijk afgesproken programma’s om geïntegreerde zorg tot stand te laten komen. In zo’n programma - bijvoorbeeld op het vlak van perinatale zorg (in Vlaanderen) of voor andere kwetsbare groepen – worden vervolgens  afspraken gemaakt over hoe de zorgplanning en de zorgcoördinatie van een zorgafhankelijke persoon kan worden gerealiseerd op vlak van welzijn, preventie en medische zorg. Hierbij is een rol weggelegd voor het ‘meso-niveau’ om de zorgprofessionals zo goed mogelijk te ondersteunen en desgevallend op te leiden.

Op die manier hopen de verschillende ministers voor Volksgezondheid en Welzijn om een brede veranderdynamiek in gang te zetten om de evolutie van geïntegreerde zorg in België te bevorderen. De goedkeuring van dit protocolakkoord werd dan ook voorafgegaan door een intensieve periode van overleg. Zowel tussen de bevoegde overheden als met verschillende stakeholders in het zorg- en welzijnslandschap (o.a. koepelorganisaties, ziekenfondsen, patiëntenorganisaties, enz.). 

Met deze goedkeuring is alvast een eerste, belangrijke stap gezet. De komende periode zal worden verder gewerkt aan de opmaak van een implementatieplan ter uitvoering van de 8 afspraken in het protocolakkoord zodat geïntegreerde zorg een doorstart kan maken in ons land, en wordt het overleg daaromtrent op alle beleidsniveaus verdergezet.

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid (voorzitter IMC)
  • Christie Morreale – Waals Gewest
  • Hilde Crevits – Vlaanderen,
  • Françoise Bertieaux - Franse Gemeenschap,
  • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
  • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
  • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap
  • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.