16 okt 2013 17:04

De RSZPPO publiceert zijn "Jaarverslag 2012"

2012 was niet alleen het jaar waarin de bestuursovereenkomst 2010-2012 werd afgesloten, maar ook het jaar waarin er een nieuwe bestuursovereenkomst voor 2013-2015 moest worden opgesteld.

Een aantal ontwikkelingen in 2012 hebben ons ten zeerste verheugd, waaronder enkele projecten die op de resultaten van de tevredenheidsenquête 2011 zijn geïnspireerd: het elektronisch dossier (Sociale Zekerheid), de beveiligde webapplicatie RX, de aanpassing van de e-mailadressen, de simulatie van de pensioen- en de responsabiliseringsbijdragen, de uitwerking van een structuur voor het beheer van klachten, informatiesessies… Al deze projecten hebben maar één enkel doel: een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening garanderen.

Anderzijds zijn de uitdagingen voor de toekomst niet te tellen. Wij zullen echter alles in het werk stellen om een belangrijke rol te kunnen blijven spelen bij de bevoegdheidsoverdracht, met als enige doel om onze taak als operator gedurende de hele overgangsperiode zo goed mogelijk te vervullen en onze resultaatsverplichtingen uit de bestuursovereenkomst zo strikt mogelijk na te komen.

U kunt ook een elektronische versie van het jaarverslag downloaden op de publicatiepagina van onze website:
http://www.rszppo.fgov.be/nl/rszppo/publicaties/publicaties.htm.

François Florizoone
Administrateur-generaal RSZPPO