17 okt 2012 16:43

De strijd tegen piraterij en namaak op internet wordt opgevoerd

De FOD Economie en de Belgian Anti-Piracy Federation ondertekenen een samenwerkingsakkoord om de strijd tegen piraterij en namaak op internet op te voeren.

Sinds de inwerkingtreding van de regelgeving inzake bestrijding van namaak en piraterij in 2007 heeft de FOD Economie zijn expertise in de strijd tegen namaak in de reële wereld aanzienlijk ontwikkeld. Voortaan zullen de acties van de FOD Economie ook op internet worden opgevoerd, dankzij een samenwerking met de Belgian Anti-Piracy Federation. 

In een nationale en internationale economische context die volop verandert, bestaat de missie van de FOD Economie erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. Om dat te kunnen verwezenlijken, moet de FOD Economie de goederen- en dienstenmarkt kennen en goed omkaderen om ze meer te stimuleren. In dat kader heeft de controledienst van de FOD Economie onder meer de bevoegdheid om op te treden tegen inbreuken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht en de naburige rechten, die in België worden gepleegd.

De Belgian Anti-Piracy Federation is een vzw die in België en Luxemburg strijdt tegen namaak en piraterij van werken van haar leden. Die leden zijn producenten en uitvoerders van films, muziek en videogames. Om die strijd te voeren, gaat de federatie onder meer op het internet op zoek naar personen die inbreuken plegen op de intellectuele-eigendomsrechten van haar leden.

De Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie en de BAF hebben vandaag een akkoord gesloten betreffende de modaliteiten van hun samenwerking, om de middelen, de technische mogelijkheden, de kennis en de onderzoeksbevoegdheden zo goed mogelijk te benutten bij de verwezenlijking van hun doelstellingen.

De informatie die de BAF verzamelt tijdens de uitoefening van haar taken kan de basis vormen voor een doorgedreven onderzoek door de FOD Economie. In dat opzicht zal de BAF dan ook de informatie doorsturen waarover ze beschikt. 

We wijzen er wel op dat de FOD Economie autonoom beslist over de opportuniteit van een onderzoek volgens eigen objectieve criteria. Eventueel onderzoek door de FOD Economie wordt tevens op volledig onafhankelijke basis gevoerd, rekening houdend met de rechten van verdediging en het beroepsgeheim.

De verwachte resultaten van deze samenwerking zijn:

  • minder onlinefraude,
  • een groter legaal aanbod,
  • versterkt consumentenvertrouwen in het legale onlineaanbod,
  • betere bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten van artiesten, producenten en andere rechthebbenden.