15 mrt 2019 16:14

Dekking van de kleine statuten op het vlak van arbeidsongevallen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed wat betreft de arbeidsongevallen voor personen die tewerkgesteld zijn in bijzondere arbeidsvormen (wat men "de kleine statuten" noemt), waarbij hen een wettelijke dekking bij arbeidsongevallen wordt aangeboden. 

In die kleine statuten vindt men voornamelijk personen die arbeid verrichten in het kader van een opleiding tot betaalde arbeid.

Het ontwerp voorziet dat de kleine statuten in de privésector onder de toepassing en dus onder de garanties van de arbeidsongevallenwet worden gebracht. Dit impliceert onder meer de controle van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, over de toepasbaarheid van de wet voor die personen. In de overheidssector wordt er een gelijkaardige dekking voorzien via aanpassing van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.  

Het ontwerp bepaalt tevens de instanties die als werkgever worden aanzien voor de door hen georganiseerde opleidingen en stelt de datum van inwerkingtreding vast op 1 januari 2020. 

Wat de overheidssector betreft, wordt het ontwerp voorgelegd aan de syndicale onderhandeling in het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten. Het volledige dossier wordt daarna voor advies overgemaakt aan de Raad van State.  

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van afdeling 1 van hoofdstuk 2 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken betreffende de kleine statuten