19 mei 2006 09:08

Didier Donfut tevreden over uiteindelijk akkoord rond financieel kader 2007-2013 van de EU.

Staatssecretaris voor Europese Zaken, Didier Donfut, verheugt zich over de definitieve goedkeuring van het interinstitutioneel akkoord rond de manier waarop de financiële perspectieven ten uitvoer worden gelegd. Het Europees Parlement keurde het akkoord op 17 mei goed.

Staatssecretaris voor Europese Zaken, Didier Donfut, verheugt zich over de definitieve goedkeuring van het interinstitutioneel akkoord rond de manier waarop de financiële perspectieven ten uitvoer worden gelegd. Het Europees Parlement keurde het akkoord op 17 mei goed.

Didier Donfut tevreden over uiteindelijk akkoord rond financieel kader 2007-2013 van de EU. Brussel, 18/05/2006. Staatssecretaris voor Europese Zaken, Didier Donfut, verheugt zich over de definitieve goedkeuring van het interinstitutioneel akkoord rond de manier waarop de financiële perspectieven ten uitvoer worden gelegd. Het Europees Parlement keurde het akkoord op 17 mei goed. Volgens Staatssecretaris Donfut is de uitkomst van 864,316 miljard euro over de periode 2007-2013 (1,048% van het bruto nationaal inkomen van de EU), gezien de moeizame politieke en budgettaire besprekingen, aanvaardbaar – zelfs als zijn ze lager dan de Belgische verwachtingen. Europa streeft namelijk een duidelijke gedragslijn na sinds de mislukte referenda in Frankrijk en Nederland. Daarbij moet het eveneens de kosten financieren van de uitbreiding van 2 jaar terug met tien nieuwe Lidstaten. Bovendien betekent dit nieuwe interinstitutioneel akkoord een stap voorwaarts ten opzichte van het compromis dat op de Europese Raad van december 2005 werd uitgetrokken (862,363 miljard euro – 1,045% van het BNP van de EU). Het biedt onder meer garanties voor de bevordering van de tenuitvoerlegging van de financieringen. Staatssecretaris Donfut beschouwt de goedkeuring van de financiële perspectieven 2007-2013 als het resultaat van onophoudelijke pogingen om een akkoord te bereiken. Hoogtepunten in dit proces waren ten eerste de interne coördinatieoefening voor de onderhandelingen op Belgisch niveau met het oog op het uitdragen van een evenwichtig Belgisch standpunt. Een tweede hoogtepunt waren de diplomatieke gesprekken met onze bilaterale partners teneinde ze te sensibiliseren over de Belgische stellingname. In de laatste rechte lijn van de onderhandelingen, ten slotte, waren er de overtuigingspogingen om de andere Lidstaten de noodzaak te doen inzien van een evenwichtige Europese begroting die voorziet in onze wens om voldoende middelen vrij te maken zodat België zich op een ideale manier kan voorbereiden op de toekomstige uitdagingen en die tegelijk voldoende solidariteit inbouwt voor de Belgische regio's die er nood aan hebben om de economische reconversie op te kunnen vangen. Cijfermatig is de verdeling van de structuurfondsen voor België als volgt (in miljoen €): - Doelstelling Convergentie, ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling)- en EVF (Europees Visserijfonds)-transfers inbegrepen (Enkel voor de provincie Henegouwen): 615,5. - Doelstelling Regionale Competitiviteit en Tewerkstelling (Te verdelen onder de 3 Gewesten): 1267, 9. - Doelstelling Territoriale Samenwerking (Te verdelen onder de 3 Gewesten) : 168,5 - Totaal, ELFPO- en EVF-transfers niet inbegrepen: 2015