28 apr 2017 17:59

Diverse bepalingen inzake gezondheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake gezondheid.

Het voorontwerp verzamelt verschillende noodzakelijke maatregelen binnen het domein van gezondheidszorg. Het voorontwerp van wet is onderverdeeld in 6 hoofdstukken.

  1. Uitbreiding van de categorieën bloeddonoren naar homoseksuele donoren en donoren met hemochromatose, onder bepaalde voorwaarden
  2. Hervorming ziekenhuizen: de gecoördineerde ziekenhuiswet wordt aangepast om een nieuw programmatieproces in plaats te stellen
  3. Delegatie van handelingen van tandheelkundigen aan verpleegkundigen en paramedische beroepen
  4. Uitvoering afsprakenkader voor meer rechtszekerheid inzake akkoorden en overeenkomsten
  5. Installatie van het platform 'NewAttest' met alle gegevens van de verzekeringsinstelilngen betreffende de geneeskundige verzorging voor het RIZIV
  6. Diverse technische en budgettaire maatregelen

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.