05 feb 2016 16:13

Diverse bepalingen over gezondheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een voorontwerp van wet goed over diverse bepalingen inzake gezondheid.

Het voorontwerp van wet verzamelt verschillende noodzakelijke maatregelen binnen het domein van de gezondheidszorg. Het voorontwerp is onderverdeeld in drie titels die verwijzen naar de bevoegde administraties voor de verschillende bepalingen:

  • Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
  • Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
  • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.