09 mei 2020 19:38

Dosimetrisch toezicht: blootstellingsregister en stralingspaspoort

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vorm, inhoud, beperkingen en modaliteiten bepaalt voor de toegang tot en het gebruik van het blootstellingsregister en het stralingspaspoort in het kader van het dosimetrisch toezicht. 

Het ontwerp definieert:

  • de modaliteiten over de werking en het gebruik van het blootstellingsregister
  • de voorwaarden en de modaliteiten over de uitbouw, het gebruik en de werking van het blootstellingsregister
  • de vorm van het blootstellingsregister
  • de inhoud van het blootstellingsregister
  • de regels over de verplichtingen van de partijen die betrokken zijn bij de werking en het gebruik van het blootstellingsregister
  • de inhoud en de vorm van het stralingspaspoort

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, alsook van de beperkingen en modaliteiten voor de toegang tot en het gebruik van het blootstellingsregister en het stralingspaspoort en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen