03 jun 2004 02:00

EU-ontwikkelingsbeleid en hulp aan Soedan

EU-ontwikkelingsbeleid en hulp aan Soedan

EU-ontwikkelingsbeleid en hulp aan Soedan

Brussel, 1 juni 2004, "Minister Marc Verwilghen pleit voor sterker Europees Ontwikkelingsbeleid tijdens Informele Bijeenkomst Europese Ministers Ontwikkelingssamenwerking te Dublin / Belgische hulp aan Soedan". De Informele Vergadering van de Europese Ministers van Ontwikkelingssamenwerking, die traditiegetrouw door het Voorzitterschap wordt georganiseerd, vond deze keer plaats op 1 juni 2004 te Dublin. De Vergadering, die voor het eerst door 25 Ministers werd bijgewoond, heeft een aantal thema's besproken die fundamenteel zijn voor de toekomst en de doeltreffendheid van het Europees Ontwikkelingsbeleid, zoals de toekomstige institutionele en financiële hervormingen. Na een grondige discussie met zijn twee collega's van de Benelux, heeft Marc Verwilghen gepleit voor de uitwerking en tenuitvoerlegging van een écht Europees Ontwikkelingsbeleid, een beleid dat geloofwaardig en krachtdadig is. Hiervoor is een meer coherente visie nodig inzake de externe betrekkingen van de Europese Unie, waarbij het belang, de specificiteit en vooral de doelstelling van het ontwikkelingsbeleid niet uit het oog mag worden verloren, namelijk armoedebestrijding. Om dit te bereiken, onderstreepte Marc Verwilghen de absolute noodzaak om een volwaardige Commissie te behouden, die niet alleen verantwoordelijk is voor de ontwikkeling ten gunste van alle ontwikkelingslanden, maar ook voor de bepaling van de ontwikkelingspolitieken en de uitvoering van de projecten. Nog steeds in dit kader hebben de drie Benelux-Ministers erop aangedrongen dat voor dit ontwikkelingsbeleid een budget zou worden voorzien dat tegemoetkomt aan de verwachtingen van de betrokken volkeren en aan de internationale verplichtingen. Een ander brandend actueel punt dat werd besproken, is dat van de dramatische humanitaire situatie in Darfour (Soedan). Net zoals zijn Europese collegas, sprak Marc Verwilghen zijn grote bezorgdheid uit over de huidige situatie, en meer bepaald de ernstige schendingen van de mensenrechten die ter plaatse worden vastgesteld. De "Vijfentwintig" hebben gepleit voor een sterke Europese boodschap naar de Soedanese autoriteiten toe, tijdens de volgende Donorconferentie op 3 juni te Genève. De Europese Unie moet van deze gelegenheid gebruik maken om enerzijds, de Soedanese autoriteiten te herinneren aan hun verplichtingen inzake de bescherming van de volkeren van Darfour en anderzijds, om de hoogdringendheid te onderstrepen van een aangepaste financiële ondersteuning, gezien het nakende regenseizoen dat de hulpacties dreigt te bemoeilijken. De inspanningen van België in de regio vertegenwoordigen een totaalbedrag van 2,1 miljoen euro, waarvan 1,1 miljoen euro door Ontwikkelingssamenwerking wordt geleverd voor de financiering van lokale aankopen, meer bepaald de aankoop van sorghum, zodat de eetgewoonten van de Soedanese volkeren gevrijwaard blijven Een laatste opmerkelijk punt, betrof het verband tussen het ontwikkelings- en het veiligheidsbeleid. Marc Verwilghen onderstreepte dat, bij gebrek aan veiligheid, de ontwikkelingsdoelstellingen buiten het bereik zullen blijven van de miljoenen mensen die in armoede leven. Daarom is België ervan overtuigd dat conflictpreventie, vredesopbouw en post-crisisopvolging bijzondere aandacht moeten krijgen binnen het Europees Ontwikkelingsbeleid. België sprak zich eveneens sterk uit voor een grotere coördinatie tussen de Lidstaten bij de voorbereiding van het debat binnen andere internationale instellingen zoals de OESO, teneinde de Europese interventies meer kracht bij te zetten. Tot slot hebben de Ministers een gesprek gehad met de Ierse zanger Bono, boegbeeld van U2, die als persoonlijkheid optreedt in naam van de civiele maatschappij in kwesties inzake ontwikkeling. VOOR MEER INFORMATIE Beleidscel van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking Karmelietenstraat 15 1000 Brussel Isabelle Maduda-Lukebamoko (Woordvoerster) Tel.: 02/501.84.26 - Fax: 02/501.86.33 GSM: 0476/803.800 isabelle.maduda@diplobel.fed.be Ann Cosyn (Persattaché) Tel: 02/501.37.46 - GSM: 0475/900.223 ann.cosyn@diplobel.fed.be