14 mrt 2014 17:39

Evaluatie van de antidiscriminatiewetten: samenstelling van de commissie van experts

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet en minister van Justitie Annemie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de samenstelling van de commissie van experts vaststelt die een verslag moet opstellen van de evaluatie van de antidiscriminatiewetten. De vorm en de concrete inhoud van het verslag worden ook bepaald. 

De drie antidiscriminatiewetten* worden aan het Parlement voorgelegd voor een vijfjaarlijkse evaluatie. Hiertoe wordt door een commissie van experts een verslag opgesteld. Die commissie bestaat uit tien leden, waaronder twee referentiemagistraten inzake discriminatie en haatmisdrijven, twee advocaten, twee sociale partners die vertegenwoordigers van de Nationale Arbeidsraad zijn en vier experten inzake discriminatie. De leden en hun plaatsvervangers worden op een dubbele lijst voorgedragen, met respect voor de taalpariteit en de gelijkheid mannen-vrouwen. 

Het verslag dat voorgelegd moet worden, moet ten minste een evaluatie van de toepassing van de antidiscriminatiewetten en van hun doeltreffendheid bevatten en conclusies en aanbevelingen. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

* de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen en de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden

koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de commissie van experts, hun aanstelling en de vorm en concrete inhoud van het verslag die moet voorgesteld worden met het oog op de evaluatie van de anti-discriminatie wetten