19 apr 2013 18:22

Federaal preventieprogramma van gewelddadige radicalisering

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet heeft de ministerraad het Federale Preventieprorgamma van gewelddadige radicalisering voorgesteld. Het preventieprogramma moet vroegtijdig in het radicaliseringsproces via positieve en sociale oriëntatie tussenkomen.

De ministerraad neemt kennis van het preventieprogramma voert de strategie en het actieplan voor de strijd tegen radicalisering uit die de Raad van de EU in december 2005 aannam. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, ervaringen en consultatie van de buitenlandse partners. De strategische doelstelling spitst zich toe op de versterking van de sociale cohesie en de ontwikkeling van specifieke maatregelen met lokale inbedding om het sociale beleid aan te vullen.

Het programma is gebaseerd op zes peilers:

  • een betere kennis en collectieve sensibilisering over gewelddadige radicalisme en zijn impact op de samenleving
  • een actieplan tegen de frustraties die in radicalisering kunnen uitmonden
  • de versterking van de weerbaarheid tegen gewelddadige radicalisering van kwetsbare individuen, groepen en gemeenschappen 
  • de identificatie en de steun van de lokale overheden bij de preventie van de polarisatie en de gewelddadige radicalisering
  • de betrokkenheid van de gemeenschappen en de diaspora
  • de strijd tegen radicalisme op het internet en de organisatie van een tegendiscours

Op basis van de tekst van het programma zal de minister van Binnenlandse Zaken overleggen met de gewesten, gemeenschappen, lokale overheden en andere actoren.