30 mrt 2018 19:29

Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput en minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van omzetbrief goed in het kader van de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2018 en 2019, en van de resultaten van de monitoring van december 2017.

De omzendbrief 663 die informatie geeft over de monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2018 en 2019 en de budgettaire personeelsenveloppes 2018 en hun prefiguratie voor 2019 vastlegt. De principes vastgelegd in de omzendbrief nr. 650 worden gehandhaafd en opgenomen in deze omzendbrief. Zij worden aangevuld met volgende specifieke maatregelen:

  • De monitoring van het risico wordt in 2018 tweemaal georganiseerd door de FOD Beleid en Ondersteuning, namelijk een eerste maal op basis van de gegevens van mei en een tweede maal op basis van de gegevens van december. De monitoring van december omvat tevens een rapportering over de realisaties van 2018.
  • De entiteiten onderworpen aan de monitoring worden in vijf groepen ingedeeld in functie van de producent van het monitoringrapport.

De ministerraad heeft voorts akte genomen van het rapport van monitoring van het risico van overschrijding van de personeelskredieten van december 2017. Hij heeft ook positieve conclusies getrokken met betrekking tot het jaar 2017, aangezien geen enkele dienst vorig jaar zijn personeelsbudget heeft overschreden.