25 apr 2022 12:32

Federale regering nodigt burgers uit om hun ideeën te delen over de toekomst van onze democratie en staatsstructuur via platform ‘eenlandvoordetoekomst.be’

Hoe moet onze toekomstige staatsstructuur eruitzien? Wie zou welke bevoegdheden moeten hebben? Welke rol wil de burger zelf? Hoe organiseren we best de verkiezingen?

Een land voor de toekomst

De federale regering wil voor deze belangrijke thema’s graag rekening houden met de mening en ideeën van de burgers, het middenveld, de lokale overheden en de academische wereld. Daarom lanceert ze vandaag het platform 'eenlandvoordetoekomst.be', waarop burgers ouder dan 16 jaar (Belgen en inwoners van België) hun mening en aanbevelingen kunnen geven aan de hand van open vragen – samengesteld door een team van onafhankelijke experts.

Dialoogplatform over de toekomst van het Belgisch federalisme

Een modernere en efficiëntere staatsstructuur voorbereiden, democratische vernieuwing doorvoeren, meer rechtstreekse participatie van burgers in de politieke besluitvorming: dat is de ambitie die is vastgelegd in het regeerakkoord van 2020. Ministers van Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, Annelies Verlinden en David Clarinval, hebben dit, met de steun van Staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel en de steun van de FOD BOSA (DG DT), concreet vertaald in de oprichting van een online platform om een breed maatschappelijk debat op gang te brengen. Dit online platform maakt deel uit van een breder proces, nl. het Dialoogplatform over de toekomst van het Belgisch federalisme. Dit Dialoogplatform omvat ook thematische werkgroepen binnen de overheid, een deliberatief proces in de Kamer voor het verder uitdiepen van onderwerpen in burgerpanels of in gemengde panels met burgers en parlementairen en een dialoog onder politieke vertegenwoordigers.

Startpunt voor dialoog

Om dit breed democratisch debat te voeden, lanceert de regering vandaag het platform ‘Een land voor de toekomst (eenlandvoordetoekomst.be) waarop elke burger vanaf 16 jaar, het middenveld, de lokale overheden en de academische wereld de mogelijkheid hebben om hun mening, ideeën en aanbevelingen te delen over de toekomst van onze democratie en staatsstructuur.  Onafhankelijke experts werkten de context uit en stelden de vragen op. Onder meer professor Grondwettelijk Recht Patricia Popelier (UA) en professoren politieke wetenschappen Dave Sinardet (VUB) en Jean-Benoit Pilet (ULB) werkten eraan mee. “We vertrekken van zes thema’s: ‘Wat is de rol van de burger?’, ‘Wat zijn onze grondrechten?’, ‘Hoe organiseren we ons land?’, ‘Wie doet wat?’, ‘Hoe moeten het Parlement en de regering werken?’ en ‘Hoe organiseren we verkiezingen?’ Hierbij leggen we telkens een aantal uitdagingen voor, waarbij we twee open vragen stellen: ‘hoe zou jij dat doen?’ en ‘Waarom kies je daarvoor?’. Op deze manier willen we zo open mogelijke antwoorden en aanbevelingen verzamelen waar we vervolgens mee aan de slag kunnen.”

Op eenlandvoordetoekomst.be zijn ook tools te vinden voor organisaties, lokale overheden, scholen en universiteiten om zelf dialoogmomenten te organiseren met hun leden, burgers, studenten of leerlingen. 

In dialoog kunnen deelnemers standpunten verkennen en perspectieven met elkaar uitwisselen, vooraleer ze hun mening op het platform plaatsen. Er is immers geen politiek zonder debat of dialoog.

Op het platform kan je ook de aanbevelingen van andere deelnemers lezen onder de rubriek “uw ideeën”. Het is dus geen eenrichtingsverkeer.

Staatssecretaris voor Digitalisering, Mathieu Michel: “Digitale tools zijn geen doel op zich. Ze zijn bedoeld om de maatschappij te dienen. In dit geval is “eenlandvoordetoekomst.be” een tool die zal worden gebruikt om te bouwen aan de manier waarop wij in de komende jaren willen samenleven. Het is een goed voorbeeld van digitaal ten dienste van de samenleving.”

Verslag als voorbereiding voor toekomstige staatshervorming en democratische vernieuwing

Het platform zal gedurende zes weken toegankelijk zijn (25 april - 5 juni 2022), in de drie officiële landstalen en dus ook antwoorden toelaten in de drie talen. Om aan de bevraging te kunnen deelnemen, moet je je eerst registreren. De antwoorden op de vragen en de aanbevelingen worden volledig anoniem verwerkt. Wie niet online kan deelnemen, kan bellen naar het nummer 02 740 74 74 om een papieren exemplaar op te vragen.

Het verslag van dit participatietraject, waarin de voorstellen en aanbevelingen van de deelnemers worden samengevat, zal worden opgemaakt door de experten. Dit rapport zal publiek beschikbaar worden gemaakt en zal worden bezorgd aan de federale regering en het Parlement.

Het Parlement kan zich door het verslag laten inspireren wanneer ze bepaalde onderwerpen verder uitdiepen in burgerpanels of gemengde panels bestaande uit gelote burgers en parlementsleden. 

“Dit verslag zal als belangrijke input dienen voor de vernieuwing van onze democratie en de voorbereiding op een toekomstige staatshervorming. Op basis van de inzichten en aanbevelingen van de deelnemers aan dit proces, zetten we graag de dialoog verder”, besluiten ministers Verlinden en Clarinval.