30 mei 2017 11:15

FOD Sociale Zekerheid draagt door samenwerking met SOCIEUX+ bij aan wereldwijde verbetering sociale bescherming

Sinds 2016 huisvest en co-financiert de FOD Sociale Zekerheid mee SOCIEUX+ via haar platform BELINCOSOC (Belgian International Cooperation on Social protection). SOCIEUX+ (Expertisecentrum van de EU voor sociale bescherming en werkgelegenheid) is een Europees samenwerkingsverband dat partnerlanden ondersteunt bij het ontwikkelen, beheren en opvolgen van een efficiënt, inclusief en duurzaam socialezekerheidssysteem en werkgelegenheidsbeleid. Hiervoor worden Europese experten ingezet, zowel vanuit de betrokken administraties in de Europese lidstaten als vanuit de academische wereld.

De FOD ondersteunt via haar platform BELINCOSOC al sinds 2013  partnerlanden buiten de Europese Unie bij de uitbouw en/of hervorming van hun socialezekerheidssysteem.  De experten van BELINCOSOC versterken SOCIEUX+ met hun kennis rond het opzetten en evalueren van systemen zoals sociale verzekering, sociale bijstand en toegang tot sociale basisvoorzieningen.

Minister De Block: ‘Onze Belgische sociale bescherming is zeer goed op alle vlakken en dat willen we zo houden. Het uitbreiden van de sociale bescherming wereldwijd is een cruciaal element van de mondiale strijd tegen armoede en tegelijkertijd de beste verdediging voor ons Belgisch sociaal model. Om die redenen ben ik erg tevreden met de initiatieven die bij de FOD Sociale Zekerheid worden ontwikkeld door BELINCOSOC.‘

Momenteel ondersteunt BELINCOSOC de ontwikkeling van de sociale bescherming in de Volksrepubliek China dankzij de Europese financiering voor het EU-China Social Protection Reform Project. Belgische experten droegen er o.a. bij tot de recente modernisering van het pensioensysteem en het arbeidsmarktbeleid. In het kader van een eveneens door Europa gefinancierd project ondersteunt BELINCOSOC ook de Marokkaanse overheid bij het verzamelen van statistische gegevens over sociale bescherming en de implementatie van een beleidsvoorbereidend informatiesysteem.

De FOD Sociale Zekerheid wil onder meer door de steun aan SOCIEUX+ bijdragen aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, meer bepaald aan de ontwikkelingsdoelstelling ‘Beëindig armoede overal en in al haar vormen’. Hiermee geeft de FOD een positief gevolg aan de vraag van de Kamer die in haar resolutie van 4 mei 2016 aan de federale regering vroeg om SOCIEUX+ actief te ondersteunen.

Minister De Croo: ‘Het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zal staan of vallen met een verbeterde samenwerking tussen landen maar ook tussen verschillende actoren binnen landen. We moeten echt weg van het silo-denken als we werk willen maken van een duurzame mondiale ontwikkeling. De nauwe samenwerking tussen mijn diensten, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC) en de FOD Sociale zekerheid enerzijds en tussen hen en partnerlanden anderzijds doet het beste verhopen.‘

 

Contact

Persdienst FOD Sociale Zekerheid
+32 (0)473 13 13 29         press@minsoc.fed.be I @FODSZ   #SOCIEUX
Koen Vleminckx               Expert sociale bescherming FOD Sociale Zekerheid
+ 32 (0)473 63 61 24        koen.vleminckx@minsoc.fed.be
Els Cleemput                   Woordvoerster minister Maggie De Block
+32 (0)475 29 28 77         els.cleemput@minsoc.fed.be
Tom Meulenbergs             Woordvoerder minister Alexander De Croo
+32 (0)473 73 33 12         tom.meulenbergs@decroo.fed.be

 

Meer info?

U vindt meer informatie over BELINCOSOC op www.belincosoc.be

BELINCOSOC krijgt steeds meer erkenning voor haar expertenrol. De Kamer erkent in haar resolutie van 4 mei 2016 inzake de Verankering van de sociale bescherming in het ontwikkelingsbeleid “de Belgische expertise, ervaring en deskundigheid van statelijke en niet-statelijke actoren op het gebied van sociale bescherming in de breedste betekenis waartoe in 2013 ter bevordering van de coherentie [BELINCOSOC] werd opgestart”.  Ook de Federale raad voor Duurzame Ontwikkeling vroeg in haar advies aan de federale regering (november 2015) over de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN om de expertise van de FOD Sociale Zekerheid via BELINCOSOC te valoriseren.

De conferentie van 30 mei bouwt verder op de bevindingen van de Conferentie Sociale bescherming in de post-2015 VN Agenda

Het programma van de conferentie is hier beschikbaar.

Voor meer informatie over SOCIEUX+: klik hier.
Meer informatie over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vindt u hier: www.sdgs.be