20 jul 2016 18:50

Gebruik van de e-box voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed rond de veralgemening van het dwangbevel en het gebruik van de 'e-box voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 

Het voorontwerp beoogt de veralgemening van de invordering van onbetaalde sociale bijdragen door middel van dwangbevel door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Het voorontwerp heeft ook als doel het gebruik van de e-box verplicht te maken in het kader van de relatie tussen de RSZ en de werkgevers, hun mandatarissen en de curatoren.  

Het voorontwerp is ingediend door de minister van Justitie Koen Geens, de minister van Sociale Zaken Maggie De Block en de minister van Werk Kris Peeters. Het initiatief kadert in de uitvoering van het Justitieplan.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot opheffing van hoofdstuk III, afdeling 3 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat betreft de invordering door middel van dwangbevel door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, en tot wijziging van de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid