30 jun 2016 16:52

Globaal budget 2016 voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 26 december 2015 wijzigt dat voor 2016 het globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen vastlegt.

De overschrijding van de spilindex door de afgevlakte gezondheidsindex in mei 2016 brengt de verplichting tot het indexeren van het globaal budget van de ziekenhuizen met zich mee. Het globaal budget voor 2016 werd verhoogd met 83.728.867 euro om rekening te houden met de indexatie. Bovendien werd afgesproken dat de enveloppe "ziekenhuizen", die werd beslist in het kader van de taxshift, geïnvesteerd zal worden in het compenseren van de bijdrageverhogingen voor de lokale pensioenen via de ziekenhuisfinanciering, conform het regeerakkoord. Hiervoor werd een budget van 10.500.000 euro toegevoegd aan het globaal budget 2016.

Het globaal budget, herberekend voor 2016, bedraagt dus 7.460.311.639 euro en dekt de ziekenhuisactiviteit gedurende een jaar. De budgetten, zowel op het niveau van de staat als van het RIZIV, worden berekend volgens de in het globaal budget opgenomen reële uitgaven, rekening houdend met verschuivingen in de tijd en met de tegemoetkomingen van respectievelijk de staat en het RIZIV.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.