22 nov 2019 16:21

Globaal verslag over de werking van de federale interne controle en activiteitenverslag van het Auditcomité van de federale overheid

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Sophie Wilmès en minister van Begroting en Ambtenarenzaken David Clarinval akte van de conclusies en aanbevelingen in het globaal jaarverslag over de werking van de interne controle in de federale overheid en van het activiteitenverslag van het Auditcomité van de federale overheid (ACFO).

Het globaal verslag 'interne controle' berust enerzijds op de jaarlijkse verslagen die de leidende ambtenaren aan het Auditcomité tegen 15 februari 2019 moesten bezorgen en anderzijds op de auditverslagen en het jaarverslag van de federale interne audit (FIA). De verslagen van de leidende ambtenaren hebben te maken met de werking van de interne controle en de voorziene verbeteringen. Het activiteitenverslag 2018-2019 is het tiende activiteitenverslag van het Auditcomité sinds de officiële lancering. Het betreft de periode van 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2019.

De ministerraad verzoekt elke minister om samen met de leidende ambtenaar(s) binnen hun bevoegdheden te onderzoeken hoe er zo goed mogelijk gevolg kan worden gegeven aan de aanbevelingen en in het bijzonder over de volgende punten:

  • de aanbevelingen van FIA, Inspectie van Financiën en het Rekenhof beter opvolgen
  • een hogere mate van uniformiteit in de uitvoering van recurrente activiteiten binnen de verschillende instanties benadrukken
  • synergiën op federaal niveau nastreven door de uitwisseling van best practices, het gebruik van gemeenschappelijke methodologieën en een overkoepelende begeleiding van de implementatietrajecten voor transversale thema’s. Transversale materies zoals bijvoorbeeld de implementatie van GDPR, IT Security, IT Governance, integriteitsrisico’s inclusief fraude en corruptie, etc. dienen centraal te worden aangepakt
  • de governancestructuur en de managementcultuur binnen de federale instellingen versterken
  • verder evolueren in de afstemming tussen beleid, strategie en operationele doelstellingen
  • verhoogde inspanningen leveren op het vlak van de getrouwheid van de financiële cijfers met het oog op de certificering van de rekeningen in 2020
  • de financiële verantwoordelijkheid van het management van de instanties verhogen