15 jun 2018 17:19

Goedkeuring van overeenkomsten over onroerende domeingoederen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van domaniale wet goed.

De wet over de vervreemding van onroerende domeingoederen machtigt de minister van Financiën om onroerende domeingoederen van alle aard openbaar, uit de hand of bij wijze van ruiling te vervreemden. Ze machtigt hem eveneens elk zakelijk onroerend recht te vestigen of te vervreemden. De wet beperkt de machtiging tot de goederen tot 1.250.000 euro behalve in geval van openbare verkoop of onteigening in het algemeen belang. Wanneer de geschatte waarde van de goederen hoger ligt, hebben de overeenkomsten de goedkeuring nodig van het parlement. Deze goedkeuringswetten worden domaniale wetten genoemd.

Het voorontwerp legt verschillende overeenkomsten, die betrekking hebben op domaniale onroerende goederen die afgesloten werden in 2015 en 2016, aan het parlement voor.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.