30 apr 2009 12:30

Herstructurering van ondernemingen

Melding van een collectief ontslag bij de FOD Werkgelegenheid

Melding van een collectief ontslag bij de FOD Werkgelegenheid

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat minister van Werk Joëlle Milquet voorstelde over het activerend beleid bij herstructureringen (*).

Het ontwerp schrijft voor dat ondernemingen met meer dan twintig werknemers voortaan verplicht zijn een kopie van de aankondiging en de betekening van een collectief ontslag over te maken aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Nu doen ze dat enkel bij de gewestelijke tewerkstellingsdienst. Dat betekent dat voortaan alle ondernemingen de FOD Werkgelegenheid op de hoogte moeten brengen van een collectief ontslag, ongeacht het aantal werknemers. De maatregel sluit aan op het relanceplan voor ondernemingen in herstructurering dat de ministerraad op 29 januari 2009 heeft goedgekeurd (**). 

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

(*) wijziging van het kb van 9 maart 2006.
(**) Economische herstelwet van 27 maart 2009 en het koninklijk besluit van 22 april 2009 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten genomen in het kader van de herstructurering van bedrijven.