30 mrt 2018 19:29

Herwerking van de samenstelling en de werking van de Hoge Raad van Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de samenstelling en de werking van de Hoge Raad van Financiën (HRF) herwerkt.

Het besluit heeft tot doel de samenstelling en de werking van de HRF te herwerken om te beantwoorden aan de door de Europese Commissie geformuleerde opmerkingen in het kader van de uitvoering van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie (VSCB).

Zo beveelt zij om maatregelen te nemen met betrekking tot:

  • het expliciet verzekeren van de totale onafhankelijkheid van de leden van de Afdeling financieringsbehoeften van de overheid, en de werking ervan ten opzichte van elke externe invloed
  • het waarborgen van de totale autonomie van die Afdeling in de communicatie van haar adviezen
  • het vastleggen van voldoende middelen voor die Afdeling met inbegrip van een eigen secretariaat en een gereserveerde budgettaire toelage.

Om totale onafhankelijkheid te garanderen voorziet dit ontwerp dat, hoewel de minister van Financiën de voorzitter van de HRF blijft, hij geen deel uitmaakt van de Afdelingen en hij in geen enkel geval kan tussenkomen in de werkzaamheden ervan. Het ontwerp voorziet tevens dat de organisatie en de ontplooiing van de activiteiten van elke afdeling in volledige autonomie kan gebeuren onder de verantwoordelijkheid van hun respectievelijke voorzitter en dat de leden van deze afdelingen niet kunnen worden blootgesteld aan enige uitwendige invloed, daarin begrepen de entiteit of het organisme waarvan het lid zelf afkomstig is. Om te voldoen aan een van de voornaamste eisen van de Europese Commissie, zal de binnen de Afdeling financieringsbehoeften van de overheid, die de rol heeft toebedeeld gekregen van monitoringinstituut zoals bedoeld in art 3, lid 2 van het VSCB, een autonoom secretariaat worden opgericht dat zich uitsluitend met de opdrachten toevertrouwd aan die afdeling zal bezig houden.

De HRF bestaat uit:

  • twee permanente onafhankelijke afdelingen:
    • de Afdeling financieringsbehoeften van de overheid
    • de Afdeling fiscaliteit en parafiscaliteit
  • de Studiecommissie voor de vergrijzing

De afdelingen behouden elk de bevoegdheden van technische en raadgevende aard en de adviserende rol voor de minister van Financiën en de minister van Begroting bij de voorbereiding van het fiscaal beleid, het financieel beleid en het begrotingsbeleid. Verder zullen de bevoegdheden van de Afdeling Financieringsbehoeften van de overheid uitgebreid worden: zij zal eveneens een advies kunnen verstrekken aan de gemeenschaps- en gewestregeringen met het oog op de voorbereiding van hun financieel en begrotingsbeleid. In dat geval zal de Afdeling de federale ministers van Financiën en van Begroting op de hoogte brengen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.