24 apr 2014 16:34

Indienstneming van contractueel personeel in de federale wetenschappelijke instellingen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels vaststelt voor de indienstneming van personen bij arbeidsovereenkomst als wetenschappelijk personeel in de federale wetenschappelijke instellingen. 

Het ontwerp voorziet een reglementair kader voor de indienstneming van contractueel wetenschappelijk personeel in de federale wetenschappelijke instellingen. 

Er mag een beroep worden gedaan op indienstneming bij arbeidsovereenkomst voor in de tijd beperkte wetenschappelijke onderzoeksprogramma's en voor aanvullende opdrachten van wetenschappelijke aard. De voorwaarden zijn vrijwel dezelfde als die voor de indienstneming van statutair wetenschappelijk personeel. De selectie gebeurt door commissies die binnen elke federale wetenschappelijke instelling worden opgericht en die samengesteld zijn uit minstens 3 leden waaronder de algemeen directeur van de betrokken instelling. 

Tot slot voorziet het ontwerp een evaluatiesysteem van het contractueel personeel, dat overgenomen is van dat voor het statutair wetenschappelijk personeel. De bevoegdheden die aan de jury worden toegekend worden dan door de selectiecommissie uitgeoefend. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

De goedkeuring van dit ontwerp heeft technische verbeteringen tot gevolg die moeten worden aangebracht aan de wetgeving inzake ambtenarenzaken. Daarom keurt de ministerraad ook een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut, en tot wijziging van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten.