09 mei 2020 19:38

Integratie van de aanbevelingen van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het algemeen reglement over de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen wijzigt.

Dit ontwerp zet de richtlijn 2013/59/EURATOM gedeeltelijk om door het algemeen reglement over de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (ARBIS) te wijzigen. Het voldoet zo aan de aanbevelingen en suggesties van de Integrated Regulatory Review Service (IRRS) van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) in 2013, namelijk: 

  • de bepalingen over de equivalente dosislimiet voor de ooglens, het gebruik van dosisbeperkingen als onderdeel van het optimalisatieproces en de controle van de werkplaats in lijn brengen met de IAEA-basisnormen
  • een nationaal dosisregister voor beroepshalve blootgestelde personen uitbouwen en onderhouden

Het ontwerp dekt alle blootstellingssituaties (bestaand, geplande of in noodgevallen) en alle blootstellingscategorieën (beroepshalve, van de bevolking en voor medische doeleinden). Daarnaast voegt het enkele bijkomende bepalingen in over de opslag buiten gebouwen van radioactieve stoffen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, en houdende de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2013/59/EURATOM van 5 december 2013 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling, en houdende intrekking van de richtlijnen 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 97/43/EURATOM en 2003/122/EURATOM en de opslag buiten gebouwen van radioactieve stoffen