18 dec 2014 17:08

Inwerkingtreding van de bepalingen betreffende de resolutie van falende kredietinstellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de datum van inwerkingtreding vaststelt van sommige bepalingen van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen. 

Op het ogenblik van de afkondiging van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen was de Europese richtlijn 2014/59/EU * betreffende het tot stand brengen van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen nog niet gefinaliseerd. Om die reden legt het ontwerp van koninklijk besluit de datum van inwerkingtreding voor de bepalingen betreffende de resolutie van falende kredietinstellingen vast tijdens de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

* van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014