08 okt 2018 19:52

Jaarlijkse analyse van de evolutie van de sociale situatie en de sociale bescherming in België op basis van een reeks Europese sociale indicatoren

De Europese 2020 doelstellingen om armoede en maatschappelijke uitsluiting terug te dringen zullen niet gehaald worden. Armoede onder de werkende bevolking in België is eerder laag, maar toegang tot de arbeidsmarkt blijft problematisch voor sommige doelgroepen.
Naar jaarlijkse gewoonte analyseert de FOD Sociale Zekerheid de evolutie van de sociale situatie en de sociale bescherming in België op basis van een reeks Europese sociale indicatoren.  De meest actuele gegevens voor deze analyse verwijzen, afhankelijk van de indicator, naar de situatie in 2016 of 2017.
De belangrijkste conclusies die dit jaar worden getrokken, liggen in de lijn van de voorgaande jaren.  De Belgische vaststellingen sluiten ook aan bij de globale EU-trends.  Twee evoluties zetten zich echter sterker door dan de voorgaande jaren: de gestegen armoederisico’s voor laaggeschoolden en voor huishoudens zonder betaald werk.


In lijn met de economische groei,  daalt de werkloosheidsgraad in België gestaag verder.  Het percentage huishoudens zonder betaald werk daalt sinds 2014, al is het nog bij de hoogste in de EU.  De lage werkgelegenheidsgraad van laaggeschoolden blijft echter zorgen baren. 
Onder gepensioneerden zijn er opnieuw lichte verbeteringen in sommige indicatoren. De sociale uitkeringen blijken voor ouderen in toenemende mate toereikend. Voor de actieve bevolking is het beeld genuanceerder. Het armoederisico onder laaggeschoolden stijgt in 2017 verder naar 31%, terwijl het voor hooggeschoolden stabiel blijft rond 6%. Het armoederisico voor huishoudens zonder betaald werk neemt reeds jarenlang systematisch toe en versterkt zich nog in 2017. Het armoederisico voor deze doelgroep stijgt nu tot boven de 70%  en voor huishoudens met kinderen zelfs tot meer dan 85%.

Contact
Rudi Van Dam | expert bij de FOD Sociale Zekerheid
0473 63 61 35  I rudi.vandam@minsoc.fed.be
Persdienst FOD Sociale Zekerheid
0473 13 13 29  | press@minsoc.fed.be I @FODSZ


Meer informatie
De basisdatabron voor de analyse van de inkomens- en leefomstandigheden van de bevolking is de EU-SILC enquête.  In België worden de gegevens van de EU-SILC enquête verzameld door de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie.  De meest recente gegevens zijn deze van EU-SILC 2017 die midden juni 2018 werden vrijgegeven.
De Engelstalige analyse van deze gegevens door de FOD Sociale Zekerheid vindt u als bijlage bij dit persbericht. Op p 105 van het rapport vindt u de Nederlandstalige samenvatting.