03 jun 2019 17:59

Jobs bij de federale overheid: meer dan 7.000 vacatures en 90.000 kandidaten in 2018.

Brussel, 3 juni 2019 - De overheidsdiensten zoeken personeel. In 2018 publiceerden ze meer dan 7.000 vacatures via Selor, hr-partner van de federale overheidsdiensten, waarop meer dan 90.000 kandidaten solliciteerden. Selor wil samen met de politiek nadenken over hoe de reglementering kan aangepast worden om beter te kunnen beantwoorden aan de behoeftes van de klanten (de overheidsdiensten) zonder afbreuk te doen aan de transparantie of de gelijkheid bij selecties.

7.249 jobaanbiedingen en 91.821 kandidaten voor federale overheidsdiensten
In 2018 hadden de federale overheidsdiensten 7.249 vacatures in te vullen, een stijging van 47% ten opzichte van 2017. Deze aanbiedingen trokken ongeveer 91.821 kandidaten aan, een stijging van 6,6% ten opzichte van 2017.


Verschillende factoren kunnen verklaren waarom de toename van het aantal kandidaten niet in verhouding staat tot de toename van het aantal vacatures.

1. Specialisatie van de vacatures in de publieke sector

Het tijdperk van de grote algemene selecties is voorbij. De meeste vacatures zijn functies waarvoor een specifiek diploma, kennis en/of ervaring vereist is, vanwege de specifieke aard van de functie. Bovendien waren het merendeel van de selecties voor jobs bij de federale overheid (965 vacatures) unieke vacatures (bv. 1 actuaris, 1 expert Productveiligheid en Efficiëntie, 1 methodoloog, 1 beheerder statistische producten, ...).

2. Publieke sector geconfronteerd met ‘war for talent’

Veel van de vacatures voor de overheidsdiensten waren voor profielen die moeilijk invulbaar zijn op de Belgische arbeidsmarkt (zie de analyse van de knelpuntberoepen van Actiris, of de lijst van de knelpuntberoepen in Vlaanderen van de VDAB, en de lijst van de knelpuntberoepen in Wallonië in 2018 van Le Forem). Deze aanbiedingen trekken logischerwijs een kleiner aantal kandidaten aan. Zo zochten verschillende overheidsdiensten artsen, preventieadviseurs en bedrijfsartsen, of zelfs profielen die gespecialiseerd zijn in bepaalde IT-gebieden.

3. Vacatures voornamelijk voor masters en bachelors

In 2018 waren 83% van de vacatures gericht op de houders van een hoger-onderwijsdiploma (56% masters, 27% bachelors) en betrof dus een kleiner deel van de Belgische arbeidsmarkt.

Valorisatie van extern talent: toegang tot bepaalde functies op basis van ervaring
De toegang tot werk bij de federale overheid is sterk afhankelijk van het niveau en/of het type diploma dat voor de functie vereist is. Om de ‘war for talent’ tegen te gaan, vroeg Selor 27 afwijkingen in 2018 aan de minister van Ambtenarenzaken om bepaalde functies te kunnen openstellen voor kandidaten met de nodige ervaring zonder het vereiste (niveau van) diploma. Dit was een stijging van 42% ten opzichte van 2017. Op deze manier kon er meer werkgelegenheid geboden worden aan kandidaten.

Valorisatie van intern talent: een toename van meer dan 300% in tijdelijke aanbiedingen
De federale overheid wil intern talent stimuleren. In 2018 steeg het aantal specifieke promoties van 675 naar 2.242, waardoor veel medewerkers hun vaardigheden en expertise binnen hun organisatie konden valoriseren.
Bovendien is het aanbod van tijdelijke opdrachten aanzienlijk toegenomen. In het kader van het Talent Exchange-programma werden maar liefst 223 vacatures gepubliceerd (tegenover 70 in 2017). Dankzij dit systeem kunnen Belgische ambtenaren (federale, gewestelijke, gemeentelijke, enz.) voor een periode van 6 tot 12 maanden tijdelijke opdrachten uitvoeren bij andere organisaties die lid zijn van het netwerk. Een manier voor ambtenaren om nieuwe vaardigheden te verwerven en hun kennis te delen, terwijl hun talenten worden ingezet bij andere overheidsdiensten.

Overige kerngegevens voor 2018

  • 82.867: aantal kandidaten dat in 2018 door Selor is gescreend voor aanwerving, bevordering of taaltesten
  • 2.859: aantal kandidaten met een masterdiploma voor de functie van analist in internationale betrekkingen bij de FOD Buitenlandse Zaken (respectievelijk 1.590 Franstalige en 1.269 Nederlandstalige kandidaten)
  • 51: gemiddelde duur (in dagen) van een selectie voor een kandidaat
  • 1156 afgesloten selecties, goed voor 5382 vacatures

Commentaar van Sandra Schillemans, directeur-generaal a.i. DG Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD Beleid en Ondersteuning
“Om effectief in te spelen op de vele uitdagingen op de arbeidsmarkt en de vraag van klanten tegemoet te komen, zullen we verschillende acties ondernemen:

  • De methodologie en het te volgen screeningmodel worden sterker aangepast in functie van het te rekruteren profiel. Op deze manier wordt het aantal selectiestappen verminderd voor knelpuntberoepen en functies die moeilijk in te vullen zijn (en waarvoor slechts een beperkt aantal kandidaten solliciteert). Dit vermijdt een kandidatenverlies tijdens het selectieproces en bevordert een kort selectieverloop. Tegelijkertijd wordt echter de kwaliteit van de selectie behouden door dezelfde competenties te blijven evalueren.
  • We zijn op zoek naar mogelijkheden om de zaalcapaciteit uit te breiden, zodat er meer kandidaten ontvangen kunnen worden voor het afleggen van computergestuurde testen. De FOD Financiën stelt hiervoor een ruimte ter beschikking die volledig zal worden uitgerust met testmateriaal.
  • De certificatietrajecten, die klanten kunnen volgen om autonoom selecties op te nemen, werden vereenvoudigd en de capaciteit hiervan werd uitgebreid. Dit betekent dat er jaarlijks een 100-tal deelnemers kunnen instappen in deze trajecten.”

Het volledige rapport voor 2018 is beschikbaar op de website van Selor.

Contact Selor (FOD Beleid en Ondersteuning)
Aurélie Damster
Communicatie
T +32 (0)2 740 70 11
G +32 (0)473 27 85 05
E aurelie.damster@bosa.fgov.be

 


Over Selor
Selor is de hr-partner van de overheidsdiensten. Selor werft vooral medewerkers aan voor de federale overheid maar ook voor de gemeenschappen en gewesten. Selor organiseert ook taaltesten en testen voor de bewakingssector.

Sinds 1 maart 2017 maakt Selor deel uit van de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA). Deze FOD ondersteunt de regering en de federale organisaties in een aantal domeinen: IT, rekrutering, personeelsbeheer, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid, budget, boekhouding en procurement. Binnen de FOD Beleid en Ondersteuning maakt Selor deel uit van het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling.