04 jul 2020 10:40

Justitie: beheer van het centraal erfrechtregister

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2018 houdende het beheer van het centraal erfrechtregister.

Dit ontwerp van koninklijk besluit regelt de modaliteiten voor de inschrijving in het centraal erfrechtregister:

  • de beschikking tot aanstelling van een curator, overeenkomstig artikel 1231 van het Gerechtelijk Wetboek
  • de beschikking tot aanstelling van een beheerder, overeenkomstig artikel 805 van het Burgerlijk Wetboek

Uiterlijk 15 dagen na de uitspraak schrijft de griffier van de rechtbank die de uitspraak heeft gedaan, deze in het centraal erfrechtregister in.

Het ontwerp geeft dus uitvoering aan bepaalde artikelen van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.