21 sep 2018 17:43

Kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een voorontwerp van wet goed over kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

Het voorontwerp creëert een coherent wettelijk kader van kwaliteitseisen met het oog op kwaliteitsvolle en veilige verstrekkingen van gezondheidszorgbeoefenaars, ongeacht de setting waarbinnen deze is tewerkgesteld. Zij moeten deze kwaliteitseisen naleven bij het verstrekken van gezondheidzorg aan de patiënt. Het voorontwerp bevat met andere woorden verplichtingen voor de gezondheidszorgbeoefenaars.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, en vervolgens aan de Raad van State.