09 jul 2010 15:53

Landsverdediging

Statuut van de vrijwillige militair vastgelegd (vrijwillige legerdienst)

Statuut van de vrijwillige militair vastgelegd (vrijwillige legerdienst)

De ministerraad heeft het geldelijke, administratieve en sociale stauut van de  vrijwillige militaire inzet (vrijwillige legerdienst) vastgelegd. Minister van Landsverdediging Pieter De Crem heeft daartoe een ontwerp van koninklijk besluit aan de ministerraad voorgelegd.

Het ontwerp-KB bepaalt de definitie van de zending of operatie waaraan de vrijwillige militair deelneemt. Daarnaast is het geldelijke statuut van de vrijwilligers tijdens de eerste zes maanden vastgelegd. 

Op het vlak van gezinsbijslag wordt een gelijkaardige regeling voorzien als die in de KB's s die de gewaarborgde gezinsbijslag en de gezinsbijslag voor zelfstandigen en werknemers regelen. Voor de voedingskosten waarvoor het leger instaat wordt eveneens een reglementaire basis opgesteld.  

Wat de werkloosheidsvoorwaarden betreft, worden de vereisten omschreven waaraan de militairen in vrijwillige inzet moeten voldoen om hun recht op wacht- of werkloosheidsuitkeringen tijdens de eerste zes maanden te vrijwaren. De periode waarin de vrijwilliger soldij ontvangt geldt als wachttijd voor de werkloosheidsreglementering.

Het KB en de wet over de vrijwillige militaire inzet treden in werking op 1 september 2010.