11 jun 2004 02:00

Minister Michel spreekt met Kofi Annan en Ibrahima Fall over Congo

Minister Michel spreekt met Kofi Annan en Ibrahima Fall over Congo

Minister Michel spreekt met Kofi Annan en Ibrahima Fall over Congo

Brussel, 10.06.04, Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel heeft gisteravond een lang telefonisch onderhoud gehad met de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan. Hedenmorgen heeft hij de Speciale Vertegenwoordiger van Kofi Annan voor de Regio van de Grote Meren, Ibrahima Fall, ontvangen. Kofi Annan belde de Minister om hem te danken en geluk te wensen voor zijn tussenkomst bij de belangrijkste politieke leiders in Congo en in de regio, tussenkomst die ertoe geleid heeft dat de Bukavu-crisis kon worden ontmijnd. Deze crisis dreigde immers het ganse transitieproces in Congo op de helling te zetten. De Minister heeft de VN-Secretaris-generaal uitvoerig verslag uitgebracht over zijn recente verplaatsing naar Kinshasa, Kampala en Kigali en zijn analyse met de VN-Secretaris-generaal gedeeld. Zoals bekend heeft de dissidente militaire leider Nkunda zelf verklaard zich na de interventie van Minister Michel uit Bukavu te hebben teruggetrokken en heeft hij erkend met zijn militaire operatie een vergissing te hebben begaan. De Minister heeft aan Kofi Annan kennis gegeven van zijn initiatief om de CIAT (Comité International d'Accompagnement de la Transition), voor het eerst op ministerieel niveau samen te brengen teneinde enerzijds na te gaan waar we staan met de tenuitvoerlegging van de transitie-agenda, en anderzijds een nieuwe impuls te geven, in naam van de internationale gemeenschap, aan het transitieproces. Kofi Annan heeft dit initiatief meer dan verwelkomd. Beide zijn het er volstrekt over eens dat er geen alternatief bestaat voor het transitieproces, zoals overeengekomen in het Akkoord van Pretoria van december 2002. De internationale gemeenschap blijft aan de zijde van de Congolezen staan voor de voleinding van dit proces. Voorts heeft Minister Michel andermaal het belang onderstreept van de vlugge oprichting van een ééngemaakt en geïntegreerd leger, hoeksteen van een soeverein Congo dat zijn gezag over het ganse grondgebied kan uitoefenen. De Minister herinnert aan het Belgische initiatief, na de vorming in Kisangani van een Congolese brigade, dat erin bestaat het vormingswerk verder te zetten met de formule "vorming van de vormers". Voor de Minister blijft de MONUC een cruciale rol spelen in Congo. Met Kofi Annan werd nagedacht over de optimale uitvoering van het mandaat van MONUC, evenals over een eventuele versterking van deze vredesoperatie. Kofi Annan onderstreepte eveneens de regionale dimensie van de problematiek voor het belang van het behoud van de vrede. In dit verband heeft hij het Belgische initiatief dat ertoe strekt de CEPGL (Economische Gemeenschap van de Landen van de Grote Meren) nieuw leven in te blazen ten zeerste verwelkomd. Het komt er immers op aan het wederzijdse vertrouwen tussen de buurlanden van de regio maximaal te herstellen. Dit CEPGL-initiatief sluit overigens naadloos aan bij het initiatief van Kofi Annan voor het samenroepen van een Internationale Conferentie over Vrede, Veiligheid, Democratie en Ontwikkeling in de regio van de Grote Meren. Ibrahima Fall werd als Speciale Vertegenwoordiger van Kofi Annan met de voorbereiding van deze conferentie belast. De Minister heeft zowel aan Kofi Annan als aan Ibrahima Fall de volle steun van België voor dit initiatief herbevestigd.