26 okt 2005 18:00

Ministerraad van 26 oktober 2005

De Ministerraad vergaderde op woensdag 26 oktober 2005, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De Ministerraad vergaderde op woensdag 26 oktober 2005, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De Eerste Minister vestigde de aandacht op het Nationaal hervormingsprogramma 2005-2008 dat het Overlegcomité heeft goedgekeurd en dat tegemoet komt aan de doelstellingen van Lissabon. Dat programma voor meer groei en meer werk werd aan de Europese instellingen overgemaakt. Het bevat zes sporen: - een begroting in evenwicht met een progressieve daling op lange termijn van de openbare schuld - de bevordering van de werkgelegenheid door de loonkosten te verminderen en de tewerkstellingsvallen uit de weg te ruimen, - de concrete weergave van het generatiepact, dat de hervorming van de arbeidsmarkt en de investering in opleiding bevat. Ook de specifieke plannen voor het Vlaams en het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maken er deel van uit. - de investeringen om de economie te stimuleren - de versterking van de sociale zekerheid en de multidimensionele strijd tegen de armoede - de versterking van de synergie tussen de bescherming van het leefmilieu en de groei. De Ministerraad keurde in eerste lezing ook het voorontwerp van de programmawet goed. Het gaat om 4 onderdelen. Het eerste behandelt alle begrotingsmaatregelen, het tweede bevat verscheidene maatregelen die in 2006 van kracht zullen zijn, maar die geen begrotingsimpact hebben. Onderdeel 3 houdt de maatregelen van het generatiepact in en deel vier alle maatregelen die de landsverdediging en het leger aangaan.