05 apr 2004 17:00

Ministerraad van 5 april 2004

De Ministerraad vergaderde op maandag 5 april 2004 in de Wetstraat 16 vanaf 16.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op maandag 5 april 2004 in de Wetstraat 16 vanaf 16.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad heeft voornamelijk de begrotingscontrole 2004 goedgekeurd. Hij heeft verder de aankoop van een controlesysteem voor elektronisch toezicht op gedetineerden goedgekeurd, alsook concrete maatregelen in het kader van internationale kinderontvoeringen en het grensoverschrijdend bezoekrecht.

Budgetaire controle 2004

ALGEMENE VOORSTELLING

1. Bevestiging van een goed begrotingsresultaat voor 2003

De door het Instituut voor de Nationale Rekeningen onlangs gepubliceerde eerste ramingen van het overheidssaldo in 2003 bevestigen de eerder in het jaar door de regering gepubliceerde cijfers. Ondanks een economische groei van net iets meer dan 1% kon in 2003 een overschot van 0,3% 1 van het BBP gerealiseerd worden. Hiermee situeert België zich binnen de EMU tot een beperkte groep van landen die voldoen aan de vereisten van het stabiliteits- en groeipact, en die een begroting in evenwicht of met een beperkt overschot realiseren.

De voorbije drie jaren bedroeg de economische groei gemiddeld 0,8%. Zelfs indien men rekening houdt met het topjaar 2000, blijft de gemiddelde groei in de periode 2000-2003 met 1,6% aanzienlijk lager dan het gemiddelde op lange termijn dat rond de 2% schommelt. De negatieve impact van de groeivertraging op het begrotingsresultaat kon in 2003 gecompenseerd worden door een aantal eenmalige meevallers, zoals bijvoorbeeld de opbrengst van de liquidatie van het Belgacom pensioenfonds. De beslissing van Eurostat van 25 februari 2004 heeft elke twijfel weggenomen over de boekhoudkundige verwerking van deze operatie.

Voor het vierde jaar op rij werd de begroting afgesloten met een evenwicht of een beperkt overschot. Dit is een illustratie van de belangrijke kentering in de overheidsfinanciën die zich vanaf 2000 met het bereiken van een evenwicht inzette.

Gezien de hoge overheidsschuld is de evolutie van de schuldgraad een belangrijke indicator voor de gezondmaking van de overheidsfinanciën. De daling van de schuldgraad werd de laatste jaren geremd door de lage BBP-groei. Door de impact van een aantal bijzondere operaties (verkoop activa Credibe, schulden van de sociale huisvesting) slaagde de regering erin de schuldgraad af te bouwen van 105,8% in 2002 tot 100,5% in 2003. Zonder een wijziging in de methodologie inzake de verwerking van projecten van publiek-private samenwerking (Aquafin) zou de schuldgraad op 100% zijn uitgekomen.

Elektronisch toezicht op gedetineerden

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, ging de Ministerraad akkoord met het opstarten van de procedure voor offerteaanvraag voor de levering, de installatie en de inwerkingstelling van een controlesysteem voor het elektronisch toezicht op gedetineerden (*).

Strijd tegen internationale kindontvoeringen

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en de heer Louis Michel, Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken heeft de Ministerraad een reeks concrete maatregelen genomen in het kader van de internationale kindontvoeringen en het grensoverschrijdend bezoekrecht.