23 mei 2008 16:04

Nationaal geografisch instituut

Aanpassing van het kb dat de organisatie en de financiering van het Nationaal Geografisch Instituut regelt

Aanpassing van het kb dat de organisatie en de financiering van het Nationaal Geografisch Instituut regelt

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het kb van 6 maart 1985 wijzigt. Dat kb regelt de organisatie, de werking en de vereffening van de subsidies  van het Nationaal Geografisch Instituut. Het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem actualiseert de bedragen en de terminologie van het verouderde kb.

Het presentiegeld van de voorzitter en de leden van het Comité van beheer wordt in euro omgezet: 24,79 euro per zitting met een jaarlijks maximum van 297,48 euro. Het  wordt samen met de vergoeding van de representatiekosten gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01.

De regeling van de subsidies is aangepast, omdat ze nu volledig op de begroting van het Ministerie van Landsverdediging zijn gegroepeerd. De minister van Landsverdediiging vraagt voortaan het advies aan de inspecteur van Financiën voor de begrotingscontrole. Het advies van de regeringscommissaris is niet langer nodig (tenzij volgens de wet op de controle op sommige instellingen van openbaar nut - 16 maart 1954).

De bevoegdheid van de adminsitrateur-generaal op het vlak van de overheidsopdrachten wordt uitgebreid. Ten slotte is de verouderde terminologie aangepast.