06 dec 2022 10:51

Nieuwe identificatieregels voor de houders en eigenaars van paarden en ezels

Het nieuwe koninklijk besluit betreffende de regels voor de identificatie en de traceerbaarheid van paardachtigen (paarden en ezels) is gepubliceerd op 6 december 2022. Dit nieuwe koninklijk komt voort uit de Europese bepalingen van de dierengezondheidswet. 

Wat is er nieuw?

Een registratienummer voor elke plaats waar paardachtigen gehouden worden

De traceerbaarheid is een essentieel element in geval van een epidemie. Voortaan moeten alle plaatsen waar paarden gehouden worden, of ze nu door een particulier of professioneel worden beheerd, een registratienummer hebben. De verantwoordelijke van de plaats waar paarden worden gehouden, moet de transpondernummers van de paardachtigen die hij huisvest, koppelen aan zijn vestigingsnummer en een register bijhouden van de paardachtigen die bij hem worden gestald.

De identificatie van paardachtigen valt onder de bevoegdheid van de diergeneeskundige autoriteiten

De FOD Volksgezondheid is de autoriteit die verantwoordelijk is voor de identificatiegegevens van paardachtigen die op Belgisch grondgebied zijn geboren.

Een nieuw model van identificatiedocument

De eerste secties betreffende de gezondheidsinformatie zijn aangepast en de data integriteit is versterkt. De oude documenten die vóór 2022 zijn afgegeven blijven wel geldig.

Een paard/ezel kan niet worden verplaatst, verkocht of weggegeven zonder zijn identificatiedocument.

Uitsluiting uit de voedselketen door een dierenarts of de bevoegde autoriteit

Alleen dierenartsen, het FAVV of de Belgische Confederatie van het Paard kunnen een paard/ezel definitief uitsluiten uit de voedselketen door de desbetreffende sectie van het identificatiedocument in te vullen. Buiten het besluit tot uitsluiting dat de autoriteiten om administratieve redenen hebben genomen, is de toediening van bepaalde geneesmiddelen de enige reden tot uitsluiting van de slacht voor menselijke consumptie.

De identificatie van het dier

Zoals reeds het geval is, moet elke houder ervoor zorgen dat zijn paard vóór de leeftijd van 12 maanden correct wordt geïdentificeerd. Dit betekent de plaatsing van een transponder, de codering in het Belgische centrale gegevensbestand en het opstellen van een identificatiedocument.

Een samenwerking tussen alle betrokkenen

HorseID: het Belgische centrale gegevensbestand

De FOD Volksgezondheid, overheid die verantwoordelijk voor de hele identificatieprocedure van paardachtigen is, heeft het beheer van het centrale gegevensbestand toevertrouwd aan de Belgische Confederatie van het Paard .  Samen met haar regionale vleugels Paardenpunt Vlaanderen en de Confédération Wallonie-Bruxelles du cheval zorgt de Belgische Confederatie van het Paard voor de controle van de in HorseID geregistreerde gegevens en blijft ze de identificatiedocumenten voor paardachtigen zonder vastgestelde origine afgeven.

Identificatie van paardachtigen die bestemd zijn om te worden ingeschreven in een stamboek bijgehouden door een erkende stamboekvereniging

De minister van Landbouw, David Clarinval, is verheugd over het akkoord dat is bereikt met de Belgische stamboekverenigingen, die dus identificatiedocumenten kunnen blijven afgeven voor paardachtigen die bestemd zijn om in een stamboek te worden ingeschreven.  Er zal een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld tussen de verschillende stamboekverenigingen en de FOD Volksgezondheid, in overleg met de bevoegde regionale overheden.

Digitalisering van de identificatieprocedure

De Belgische Confederatie van het Paard heeft een computerapplicatie ontwikkeld die het huidige papieren identificatieattest zal vervangen. Dit is een verdere stap in de digitalisering van de procedure. De identificeerders krijgen de komende weken een praktische opleiding.

 

Contact : apf.vetserv@health.fgov.be