30 mrt 2018 19:29

Nieuwe terugbetalingsprocedure voor professionele diesel voor bepaalde categorieën van beroepsvervoerders

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat een nieuwe terugbetalingsprocedure voor professionele diesel in het kader van de gedeeltelijke vrijstelling van de bijzondere accijns voor bepaalde categorieën van beroepsvervoerders introduceert.

Dit voorontwerp heeft tot doel om het systeem van terugbetaling voorzien voor professionele diesel, waarbij aan bepaalde categorieën beroepsvervoerders een gedeeltelijke vrijstelling van de bijzondere accijns wordt toegestaan, aan te passen in het kader van digitalisering en administratieve vereenvoudiging. Momenteel kunnen de rechthebbenden deze gedeeltelijke vrijstelling bekomen door middel van het indienen van een aangifte op papier of via een webapplicatie. Deze terugbetalingsprocedure blijft bestaan en een nieuwe mogelijkheid om de terugbetaling te verkrijgen wordt door middel van dit voorontwerp gecreëerd.

In de nieuwe procedure wordt de mogelijkheid geboden om van de gedeeltelijke vrijstelling van de bijzondere accijns te genieten door middel van het gebruik van een tankkaart. Op basis van een elektronische uitwisseling van gegevens tussen de operator en de Federale Overheidsdienst Financiën over elke tankbeurt, uitgevoerd met de tankkaart aan een tankstation, wordt, na validatie door de Federale Overheidsdienst Financiën, de vrijstelling toegekend. De goedgekeurde tankbeurten van de verschillende eindgebruikers worden gebundeld door de operator in een globaal terugbetalingsdossier.

Deze bijkomende manier om van de gedeeltelijke vrijstelling te kunnen genieten biedt tal van voordelen voor de beroepsvervoerders en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, zoals onder meer tijdswinst, minder administratieve last en betere controlemogelijkheden.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van artikelen 422 en 429, §5 van de programmawet van 27 december 2004