02 dec 2021 17:04

NMBS, RVA, FOD Beleid en Ondersteuning en FOD Financiën gaan aan de haal met Diversity & Inclusion Awards

Vandaag werden de Diversity & Inclusion Awards uitgereikt, een bekroning voor de beste projecten ter bevordering van de diversiteit en inclusie binnen de federale overheid. De NMBS, de RVA, de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) en FOD Financiën vielen in de prijzen. 

Met de Diversity & Inclusion Awards wil het federaal netwerk Diversiteit, de drijvende kracht achter het initiatief, in de eerste plaats diversiteits- en inclusieprojecten van federale overheidsdiensten of overheidsbedrijven onder de aandacht brengen en alle betrokkenen in de bloemetjes zetten. Dat de awards net vandaag werden uitgereikt, is niet toevallig: het is immers de Federale Dag van de Diversiteit. 

Dit jaar waren er een recordaantal kanshebbers op een prijs: in totaal dongen liefst achttien projecten binnen de federale overheid mee naar één of meerdere van de vier awards. Dit waren de genomineerde organisaties: het FAVV, bpost, de FOD Economie, Felink, de FOD Binnenlandse Zaken, de RVA, de Regie der Gebouwen, de NMBS, de FOD Financiën en de FOD BOSA.  

Meer dan een prijs

De Diversity & Inclusion Awards zijn echter meer dan louter prijzen. Het federaal netwerk Diversiteit grijpt de awards ook aan om alle overheidsmedewerkers te sensibiliseren op het vlak van diversiteit en inclusie, inspiratie te bieden om nieuwe projecten op te starten en het federale beleid omtrent dit thema te promoten binnen de gehele overheid. 

Internationale studies bevestigen keer op keer dat inclusie op de werkvloer een grote meerwaarde heeft, aangezien het leidt tot meer vertrouwen, geluk, verbondenheid en vooral een betere betrokkenheid en productiviteit van werknemers. Inclusiever maken is onze missie: als organisatie de verschillen tussen medewerkers gaan benutten! Als federale overheid geloven we voluit dat iedereen waarde kan toevoegen. We bouwen samen aan een omgeving waar iedereen zich welkom voelt.
Ben Smeets
directeur-generaal DG Rekrutering en Ontwikkeling (FOD BOSA)

En de winnaars zijn…

De stemming voor de awards gebeurde binnen het federaal netwerk Diversiteit, waar alle federale organisaties vertegenwoordigd zijn, en een coördinatiegroep. De 130 deelnemers aan het webinar in het kader van de Federale Dag van de Diversiteit mochten ook een stem uitbrengen op hun favoriete project en bepaalden zo wie met de Publieksprijs naar huis ging. 

Uit de stemming kwamen de volgende vier winnaars naar boven: 

  • Diversity & Inclusion Award 2021: FOD BOSA 

De FOD BOSA krijgt deze prijs voor het project ‘Digital Inclusion by design’, waarmee een expertisecentrum op poten is gezet met de focus op ‘inclusive design’, bedoeld om de digitale inclusie te bevorderen. 

  • Originality Award: NMBS 

De NMBS krijgt deze prijs voor de diversiteitscampagne ‘Wat is mijn ding?’, waarmee het zich profileert als werkgever met oog voor diversiteit en inclusie. De campagne toont op een authentieke en positieve manier de diversiteit aan mensen én jobs binnen de NMBS. 

  • Best Practice Award: RVA  

De RVA krijgt deze prijs voor het project '4 steps to stop domestic violence', waarmee het de strijd tegen huiselijk geweld aanbindt, dat ook op de loopbaanontwikkeling een grote impact heeft. Het ontwikkelde info-, opleidings- en sensibiliseringsmodules voor iedereen die zich inzet in de strijd tegen partnergeweld en er werd intern een preventiecampagne opgezet. 

  • Publieksprijs: FOD Financiën 

De FOD Financiën kreeg deze prijs voor het project ‘Inclusief leiden: bewust zijn van zijn onbewuste vooroordelen’. Hiervoor organiseerden ze online opleidingen voor het topmanagement, bedoeld om onbewuste vooroordelen weg te nemen en een inclusievere werkplek te creëren. 

Elk project is geëvalueerd op basis van vijf criteria: de concrete impact op de uitgekozen doelgroep, het innovatieve gehalte, de graad van uitvoering, de voorbeeldfunctie en de mate waarin het project is ingepast in de langetermijnstrategie van een organisatie. 

Over de Federale Dag van de Diversiteit

Vandaag, 2 december, was het alweer voor de negende maal de Federale Dag van de Diversiteit. Naar aanleiding daarvan werd een event georganiseerd met als thema ‘Inclusion: R·Evolution?’. Tijdens het event, dat omwille van de coronacrisis onder de vorm van een webinar verliep, deelden academici, ambtenaren en mensen uit het werkveld hun expertise voor een publiek van ongeveer 130 personen. Daarbij probeerden ze een antwoord te geven op deze centrale vraag: ‘Inclusie, een evolutie of revolutie bij de benadering van diversiteit?’ 

Om de deelname van doven of slechthorenden te vergemakkelijken, namen de organisatoren enkele specifieke maatregelen: de camera’s stonden steeds zo opgesteld dat liplezen mogelijk was en daarnaast was er voorzien in een tolkenkanaal waar je de vertaling van de tolken kon liplezen. Op deze manier zetten de organisatoren het principe van inclusie meteen om in de praktijk. 

Over het federaal netwerk Diversiteit

Elke federale organisatie heeft een verantwoordelijke op het vlak van diversiteit. Deze persoon zorgt intern voor een positieve houding tegenover het thema en zet eveneens acties op poten die een verschil maken. Al deze verantwoordelijken samen vormen het federaal netwerk Diversiteit, waar de strategische doelstellingen van de stuurgroep worden geconcretiseerd. Alle diversiteitsverantwoordelijken maken ook deel uit van werkgroepen opgebouwd rond specifieke subthema’s. 

Joëlle Berghmans, voorzitster van het federaal netwerk Diversiteit  

E-mail: diversitynetwork@bosa.fgov.be