27 okt 2005 14:01

Ontwerp rapport Belgische ontwikkelingssamenwerking

In het kader van haar analyse van de Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft de OESO vandaag, woensdag 26 oktober, haar uiteindelijke rapportontwerp voorgesteld.

In het kader van haar analyse van de Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft de OESO vandaag, woensdag 26 oktober, haar uiteindelijke rapportontwerp voorgesteld.

Minister Armand De Decker neemt bij de OESO deel aan de analyse van de Belgische beleiden en programma's inzake samenwerking Brussel, 26 oktober 2005 In het kader van haar analyse van de Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft de OESO vandaag, woensdag 26 oktober, haar uiteindelijke rapportontwerp voorgesteld. Dit document bevat beschouwingen betreffende de ontwikkelingssamenwerking die door België wordt gevoerd, alsook aanbevelingen. Het was deze woensdag 26 oktober 2005 het voorwerp van een diepgaande discussie in Parijs binnen het Ontwikkelingssamenwerkingscomité (DAC) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). In deze context werd een Belgische delegatie geleid door Minister Armand De Decker uitgenodigd, die erin geslaagd is om gedetailleerde adviezen te geven over de aangesneden kwesties. Na afloop van deze uitwisselingsbijeenkomst zal het rapport haar definitieve vorm krijgen. Minister Armand De Decker heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om, met name, in detail de talrijke fundamentele evoluties en hervormingen voor te stellen die de Belgische ontwikkelingssamenwerking de laatste jaren hebben gekenmerkt en die erop gericht zijn de samenhang, de efficiëntie, de kwaliteit en het rendement te versterken, hetzij in de domeinen van de directe en indirecte bilaterale samenwerking of de multilaterale samenwerking; en dit, in perfecte overeenstemming met het doel om de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen te bereiken. Het was voor Minister A. De Decker ook de gelegenheid om de formele verbintenis te herhalen van de Belgische overheid - onlangs nog herhaald door Eerste Minister Guy Verhofstadt tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties tijdens de Top van september jongstleden en in zijn federale beleidsverklaring - om tegen 2010 de 0,7% te behalen van het Bruto Nationaal Inkomen inzake openbare ontwikkelingshulp. Minister Armand De Decker heeft er ook herhaald dat de federale staat nooit is van plan geweest om af te zien van haar volledige competentie inzake ontwikkelingssamenwerking of zich ervan te ontdoen, wat niet verhindert dat de federale entiteiten zelf ontwikkelingsacties voeren in het verlengde van hun bevoegdheden. Bovendien heeft hij zijn voornemen meegedeeld om zo snel mogelijk een federale Raad voor ontwikkelingssamenwerking op te richten. De Minister heeft bovendien de langdurige ervaring aangehaald die België heeft gedeeld met het Ontwikkelingshulpcomité in de regio van de Grote Meren, en heeft op die manier de toegevoegde waarde van ons land in dit kader aangetoond. Zoals alle leden van het DAC van de OESO, onderwerpt België zich om de vier à vijf jaar regelmatig aan een analyse van haar ontwikkelingssamenwerking. Dit onderzoek, « Peer Review » genoemd (onderzoek door haar gelijken) is ontworpen als een leerproces waaruit België en de andere donorlanden voordeel moeten halen. Het zijn twee andere DAC-leden die tot het onderzoek zijn overgegaan: Oostenrijk en Portugal. De vorige analyse van de ontwikkelingssamenwerking dateert van 2001. In de eerste helft van 2005 hebben experten uit Oostenrijk en Portugal en van het DAC-secretariaat in detail het geheel onderzocht van de Belgische activiteit inzake ontwikkeling. Het onderzoek was enerzijds gericht op de concrete activiteiten die werden gevoerd op het terrein. Ook de projecten en de programma's die worden gevoerd in de Democratische Republiek Kongo en Marokko waren het voorwerp van een evaluatie. Anderzijds, en dit kader, werden ook grondig geanalyseerd: het algemene kader en de nieuwe oriëntaties van de Belgische samenwerking, het volume en de verdeling van de hulp, de samenhang van de beleiden, het beheer en de uitwerking van de hulp, alsook de Belgische humanitaire hulp. De resultaten van dit onderzoek zijn op papier gezet onder de vorm van een rapport met gemaakte vaststellingen en aanbevelingen voor België. Te consulteren link : www.oecd.org/cad Herinnering Minister Armand De Decker zal een persconferentie geven op donderdag 27 oktober om 10u30 op de Beleidscel Samenwerking (Karmelietenstraat 15 te 1000 Brussel). De Belgische perskaart is verplicht. Perscontact Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : +32 475 75 62 88 @ : erik.silance@diplobel.fed.be Alexandra Mathelot Persattaché van de Minister Gsm : +32 472 50 47 13 @ : alexandra.mathelot@diplobel.fed.be De communiqués kunnen worden geconsulteerd op de websites www.armanddedecker.be en www.dgos.be