07 dec 2004 01:00

OPENING TOETREDINGSONDERHANDELINGEN TURKIJE

De Belgische ministerraad heeft op 1 december ll. zijn standpunt bepaald aangaande de toetredingsonderhandelingen tussen de Europese Unie en Turkije. De beslissing daarover wordt genomen op de Europese Raad van 17.12.2004.

De Belgische ministerraad heeft op 1 december ll. zijn standpunt bepaald aangaande de toetredingsonderhandelingen tussen de Europese Unie en Turkije. De beslissing daarover wordt genomen op de Europese Raad van 17.12.2004.

OPENING TOETREDINGSONDERHANDELINGEN TURKIJE De Belgische ministerraad heeft op 1 december ll. zijn standpunt bepaald aangaande de toetredingsonderhandelingen tussen de Europese Unie en Turkije. De beslissing daarover wordt genomen op de Europese Raad van 17.12.2004. 1) België is voorstander van het openen van toetredingsonderhandelingen met Turkije. Op de Europese Raad van Helsinki (1999) werd het statuut van kandidaat lidstaat aan Turkije toegekend. Voor Turkije gelden dezelfde criteria als voor andere kandidaten om de onderhandelingen te kunnen opstarten. Dit zijn de zogenaamde politieke Kopenhagen criteria die onder andere slaan op de verplichting voor het aanhouden van een democratisch rechtsbestel, het respect voor de mensenrechten en de bescherming van minderheden. In haar verslag van 6 oktober 2004 stelt de Europese Commissie dat Turkije terzake wezenlijke vooruitgang gemaakt heeft, maar dat op 6 specifieke terreinen verdere maatregelen vereist zijn (bijvoorbeeld het inwerking treden van de nieuwe strafwetgeving). De Commissie beveelt de opening van de toetredingsonderhandelingen aan voor zover Turkije ook voor de 6 aangehaalde punten zijn wetgeving aanpast of in uitvoering brengt. 2) België meent dat het onderhandelingsproces voldoende garanties moet bieden. -Ingeval van ernstige inbreuken op de naleving van de basisregels van de democratie, het respect voor de mensenrechten en de rechtsstaat moet de Raad de onderhandelingen opschorten. -Lange overgangsperiodes zullen in ieder geval noodzakelijk zijn. Voor het vrije verkeer van werknemers zouden volgens de voorstellen van de Commissie zelfs vrijwaringclausules kunnen onderhandeld worden die permanent kunnen ingeroepen worden. -Bovendien weze eraan herinnerd dat de onderhandelingen zelf verlopen volgens de regel van de unanimiteit (met andere woorden, elke lidstaat moet akkoord zijn om een onderhandelingsluik af te sluiten). 3) De doelstelling van de onderhandelingen met Turkije is de toetreding van dat land tot de Europese Unie. Het is evident dat, zoals bij elk onderhandelingsproces, het om een proces gaat waarvan het resultaat niet op voorhand vaststaat. Het valt te verwachten dat deze onderhandelingen in ieder geval vele jaren zullen vergen.