20 jul 2016 18:50

Oprichting van Sciensano: nieuwe wetenschappelijke instelling voor alle medische en veterinaire aspecten van de volksgezondheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Middenstand Willy Borsus akkoord met de oprichting van Sciensano, een nieuwe wetenschappelijke instelling bevoegd voor alle medische en veterinaire aspecten van de volksgezondheid.

De ministerraad keurt de oprichting van een nieuwe wetenschappelijke instelling, Sciensano, goed door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) samen te brengen. De nieuwe instelling neemt de bevoegdheden van deze twee instellingen over door verder beroep te doen op het huidige personeel en zal geheel of gedeeltelijk volgende opdrachten rond gezondheid vervullen:

 • adviezen verlenen aan de overheden bevoegd voor gezondheid en gezondheidszorg
 • wetenschappelijk onderzoek
 • wetenschappelijke expertise
 • klinisch onderzoek ondersteunen
 • de certificatie van laboratoria en van de regels van goede praktijken van laboratoria
 • experimentele ontwikkeling
 • risicobeoordeling
 • bewaring en valorisatie van haar wetenschappelijk patrimonium of dienstverlening aan derden

Het nieuwe instituut vervult ook dienstverlenende taken door het verder ondersteunen van het gezondheidsbeleid 

 • op wetenschappelijke basis aanbevelingen te formuleren voor een pro-actief gezondheidsbeleid in functie van de prioriteiten
 • binnen een kwaliteitssysteem bijdetijdse expertmethodes te ontwikkelen, te evalueren en toe te passen om de stand en ontwikkeling van de gezondheid en de gezondheidszorg in te schatten
 • geavanceerde oplossingen uit te werken voor de diagnose, de preventie en behandeling van ziekten en voor de identificatie en preventie van andere gezondheidsrisico's

Daarnaast staat het nieuwe instituut ook in voor de behandeling en analyse van enerzijds gegevens van persoonlijke aard over volksgezondheid of gezondheid en anderzijds van andere wetenschappelijke informatie over het gezondheidsbeleid.

De ministerraad keurt ook nog drie ontwerpen van koninklijk besluit en twee ontwerpen van ministerieel besluit goed tot uitvoering van het voorontwerp van wet over de oprichting van Sciensano.