18 dec 2014 17:08

Organisatie en werking van het Afwikkelingscollege

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de modaliteiten voor de organisatie en de werking van het Afwikkelingscollege, de voorwaarden voor de uitwisseling van informatie tussen het Afwikkelingscollege en derden en de maatregelen die moeten worden genomen om belangenconflicten te voorkomen vaststelt. 

Het Afwikkelingscollege is een nieuwe instelling van de Nationale Bank van België. Het werd opgericht met het oog op de omzetting van richtlijn 2014/59/EU, die bepaalt dat elke lidstaat over een afwikkelingsautoriteit moet beschikken, belast met de voorbereiding van de afwikkeling van bankcrisissen die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen. Het Afwikkelingscollege is bevoegd om gebruik te maken van de volgende afwikkelingsinstrumenten: verkoop van de onderneming, overbruggingsinstelling, afsplitsing van activa en interne versterking van kredietinstellingen.

Het Afwikkelingscollege telt 13 leden: de gouverneur en de vicegouverneur van de Bank, de directeurs van de Bank die verantwoordelijk zijn voor het prudentieel toezicht op de banken en de beursvennootschappen, het prudentieel beleid en de financiële stabiliteit en de afwikkeling van kredietinstellingen, de voorzitter van de FSMA, de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën, de leidende ambtenaar van het Afwikkelingsfonds, vier leden die door de Koning worden aangewezen en een magistraat die door de Koning wordt aangewezen. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.