27 feb 2015 13:53

Overdracht van de geïsoleerde geriatriediensten en revalidatiediensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de overdracht van bepaalde bevoegdheden inzake gezondheidszorg zoals bepaald in de zesde staatshervorming.

In het kader van de zesde staatshervorming worden de bevoegdheden inzake de geïsoleerde geriatriediensten en revalidatiediensten volledig aan de deelgebieden overgedragen.

Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt het bedrag dat moet worden uitgetrokken van de oorspronkelijk voorziene dotatie betreffende de geïsoleerde geriatriediensten en revalidatiediensten die op 1 januari 2013 bestonden maar op 1 januari 2015 niet meer geïsoleerd waren. Dat bedrag is gelijk aan het bedrag dat voor het begrotingsjaar 2013 voor deze diensten werd toegekend, zonder rekening te houden met de middelen voor de infrastructuur van deze diensten, en aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen en aan de reële groei van het bruto binnenlandse product van de begrotingsjaren 2014 en 2015.

Het ontwerp werd besproken in overleg met de Vlaamse en Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 47/7, § 3 en 47/8 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten