10 mei 2016 17:27

Overdracht van de opdracht van “persoonsbescherming” van de Veiligheid van de Staat (VSSE) naar de Federale Politie : oppuntstelling

In de uitzending van 19u van het televisiejournaal van RTL-TVI van maandag 9 mei 2016 werd er een nieuwsitem gewijd aan de “klaagzang van 40 ambtenaren van de Veiligheid van de Staat”. Laat ons meteen al verduidelijken dat de VSSE op geen enkel ogenblik gecontacteerd werd door de journalist die belast is met het onderwerp. Bijgevolg wensen wij te reageren zodat bepaalde uitspraken rechtgezet kunnen worden.
 

Voorgeschiedenis

Momenteel staan twee diensten in voor de opdracht van persoonsbescherming in België: de Veiligheid van de Staat en de Federale Politie. De beschermingsopdrachten worden uitgeoefend op vraag van het Crisiscentrum. Het federale regeerakkoord voorziet de overdracht van deze opdracht van persoonsbescherming van de VSSE naar de Federale Politie. Aan het einde van de vorige legislatuur waren er overigens al besprekingen hieromtrent in gang gezet. Het gaat om een politieke beslissing die de Veiligheid van de Staat uitvoert, zoals zij verplicht is te doen.

Concreet, en zoals werd overeengekomen na lange besprekingen en onderhandelingen (op de interkabinetten, tussen de betrokken diensten, met de vakbondsorganisaties), houdt dit in dat de beschermingsassistenten van de Veiligheid van de Staat de dienst Bescherming van de Federale Politie zullen vervoegen op 1 juni eerstkomend. De twintig inspecteurs die aan deze opdracht zijn toegewezen, verlaten de VSSE niet. Zij zullen worden ondergebracht in verschillende operationele secties ter versterking van de dienstcapaciteiten op het vlak van inlichtingen.

Na de aanslagen van 22 maart 2016 zal niemand ontkennen dat het noodzakelijk is om over voldoende bijkomende manschappen te kunnen beschikken om aan informatiegaring te doen.

Ten koste van de protectiedienst?

In tegenstelling tot wat de reportage doet geloven, gaat de overdracht niet ten koste van de protectiedienst. Voortaan zal er immers een enkele dienst belast zijn met de beschermingsopdrachten en is er dus een gecentraliseerde coördinatie van deze opdrachten. Er zal geen protectiedienst meer zijn binnen de VSSE.

Een verlies aan voordelen ?

Sinds het begin van de besprekingen en onderhandelingen heeft het Directiecomité van de VSSE erop toegezien dat de overdracht gebeurt met respect voor de ambtenaren, met erkenning voor hun competenties en door zich ervan te vergewissen dat zij zich in hun loopbaan kunnen ontwikkelen. De Directie van de VSSE ontkent niet dat dit gevoelens van ontevredenheid of bezorgdheid met zich brengt en dat er spanningen voelbaar zijn. Niettemin betreft dit niet alle 42 ambtenaren.

Om dit gevoel van ontevredenheid op te vangen, werden er verschillende voordelen toegekend aan de beschermingsassistenten waarop deze overdracht van toepassing is  :

  • kosteloze gezondheidszorg vanaf de dag van hun overdracht ;
  • de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor de lopende aanwerving voor inspecteurs bij de VSSE zonder te moeten beantwoorden aan de diplomavoorwaarden die normaal gezien vereist zijn voor de functie ;
  • tijdens de duur van hun opleiding (12 of 18 maanden), de storting van toelagen die worden toegekend aan de aspirant-politieambtenaren zonder dat deze lager mogen zijn dan de toelagen die zij ontvangen in hun huidige statuut (het zogenaamde «gevrijwaarde» inkomen gelijk aan het bedrag van de standplaatstoelage, met daarbovenop een maandelijks nettobedrag na belasting van 375,00 euro) ;
  • daarnaast, de storting, op de dag van hun overdracht, van een transferpremie die gelijkstaat met achttien maanden aan toelagen die zij thans ontvangen, ofwel een bedrag van 6.460,00 euro per betrokken ambtenaar.

Zij krijgen ook de uitdrukkelijke mogelijkheid om een bijkomende beroepsactiviteit te blijven uitoefenen, zelfs als de uitoefening hiervan waarschijnlijk voortaan compatibel zal moeten zijn met de plichten van de functie van politieambtenaar.

Een identieke opleiding ?

Het is inderdaad zo dat de ambtenaren die zullen worden overgeplaatst, een opleidingscyclus zullen moeten volgen. Hoewel zij weliswaar beschikken over ervaring en een erkende deskundigheid op het gebied van de persoonsbescherming, hebben zij vanzelfsprekend nooit enige opleiding genoten binnen het politiemilieu noch over het takenpakket van de politiediensten (onderzoeken en plichten gerechtelijke politie, handhaving van de openbare orde, verkeersleiding of naleving van de wegcode, enz.).

Waar staan we ?

In een schrijven dat werd gericht aan de VSSE heeft de Eerste Minister bevestigd dat de overdracht zal ingaan op 1 juni 2016 (zie bijgevoegd stuk). Deze betreft zowel de beschermingsassistenten als hun materiaal (gummiknuppels, wapens) alsook de voertuigen. Thans zien de ambtenaren toe op een efficiënte coördinatie met het oog op deze overdracht. Sommige permanente opdrachten die momenteel door de Veiligheid van de Staat uitgevoerd worden (bescherming van politieke of diplomatieke autoriteiten) en overgenomen zullen worden door de Federale Politie, vragen immers een adequate voorbereiding zonder dat er zich enige onderbreking in de dienstverlening voordoet.