20 dec 2019 14:43

Overdracht van de personeelsleden van Famifed naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Sophie Wilmès en van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de overdracht regelt van de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (Famifed) naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vanaf 1 januari 2020 zal de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de uitbetaling van de gezinsbijslagen overnemen. Een ontwerp van koninklijk besluit voor de overdracht van de personeelsleden in dit kader wordt daarom goedgekeurd.

Het ontwerp stelt de datum van de overdracht van de betrokken personeelsleden vast, en neemt een nominatieve lijst op van alle personeelsleden van Famifed die naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen worden overgedragen.

Ter herinnering: aangezien het Waals Gewest, de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap op 1 januari 2019 de bevoegdheid voor de gezinsbijslag hebben overgenomen, werd de overdracht van het personeel van Famifed naar deze drie deeloverheden al geconcretiseerd bij de drie koninklijke besluiten van 17 januari 2019.