06 apr 2009 22:30

Palestijnse kinderen uit Gaza

Palestijnse kinderen uit Gaza

Palestijnse kinderen uit Gaza

Brussel, 6 april 2009 Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken herinneren de feiten betreffende de vragen in sommige media over de kinderen uit Gaza die in België worden opgevangen voor medische zorgen. Ter herinnering. De Belgische regering heeft aangeboden Palestijnse kinderen uit Gaza op te vangen en hen in Belgische hospitalen en met de hulp van het Rode Kruis de nodige zorgen voor hun genezing en herstel te verzekeren. Dit gebeurde in nauwe samenwerking en contact met de patiënten, de betrokken diensten en de Delegatie van Palestina in België. Op dit ogenblik zijn nog twee patiënten gehospitaliseerd en verblijft nog één begeleider in het hospitaal. Drie andere patiënten en vier begeleiders verblijven nu in Yvoir, in een opvangcentrum van het rode Kruis. Twee personen zijn op dit ogenblik teruggekeerd naar Gaza, een kind met zijn grootmoeder op hun expliciet verzoek en in overeenstemming met het advies van het verzorgend personeel. Deze eerste transfert gebeurde in samenwerking met het Rode Kruis van België, de IOM, de WHO en het Rode Kruis in Gaza - opdat medische zorg ter plaatse zou verzekerd blijven. Andere patiënten en hun begeleiders, die nu hersteld zijn hebben de wens uitgedrukt naar huis te gaan. Hun terugkeer gebeurt pas na akkoord van de dokters en op nadrukkelijk verzoek van begeleider en patiënt. De terugkeer wordt logistiek georganiseerd door de IOM, opgevolgd door de Belgische ambassades en consulaten uit de regio en medisch opgevolgd door de WHO ter plaatse (waarbij het consulaat-generaal in Jeruzalem regelmatig wordt op de hoogte gehouden). Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken benadrukken nog maar eens dat de patiënten het hospitaal slechts kunnen verlaten na een advies in die zin van de medische ploeg. Alle Palestijnen, behalve één, hebben al de wens uitgedrukt zodra mogelijk terug te keren. Na een verblijf van ruim 10 weken in België wensen ze zo vlug mogelijk bij hun familie te zijn. We herinneren er tenslotte aan dat - in het belang van de kinderen - de Belgische regering steeds heeft opgeroepen tot discretie en respect voor de privacy van de jonge patiënten en hun familie. We danken alle betrokken partijen die deze lijn hebben gevolgd en vragen hen dit te blijven doen.